Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

III spływ kajakowy na trasie KROSNO - FRYSZTAK


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku  zaprasza na III spływ kajakowy.
Spływ odbędzie się w dniu 21.08.2012r. (wtorek) godz. 14:30
Trasa trzeciego spływu rozpocznie się tym razem w Krośnie przy ulicy Nadbrzeżnej i liczyć będzie około 19 km.


Wpisowe 25 zł od osoby
W ramach wpisowego każdy uczestnik będzie miał zapewnione ubezpieczenie, transport do Krosna, kajak, kiełbasę na ognisko.Zapisy prowadzimy do  dnia 19.08.2012r. w biurze GOSiR Frysztak lub tel. 605-738-615 lub e-mail: marek.armata@gosir.frysztak.pl 


LISTA UCZESTNIKÓW:
1. Marek Armata - ORGANIZATOR
2. Jerzy Urban
3. Andrzej Feliks
4. Magdalena Feliks
5. Grzegorz Feliks
6. Mateusz Dyka
7. Łukasz Fąfara
8. Damian Mocek
9. Jarosław Lenart
10. Wojciech Patla
11. Szymon Wnęk
12. Hubert Zagórski  
13. Jacek Czernicki
14. Joanna Mikuszewska-Szombara - ORGANIZATOR 
15. Sławomir Szombara
16. Dominika Szombara
17. Grzegorz Garncarski
18. Katarzyna Jaworska
19. Tomasz Capiga
20. Krzysztof Niekowal
21. Małgorzata Niekowal
22. Tomasz Stadnicki


Program spływu:
Zbiórka na parkingu GOSiR Frysztak w dniu 21.08.2012r. o godz. 14:30
Godz. 15:00 start z Krosna
Godz. 17:00 -18:00 ognisko na trasie połączone z pieczeniem kiełbasy
Godz. 19:30/20:00 zakończenie spływu we Frysztaku 


Regulamin

III Spływu Kajakowego

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.


1. Postanowienia ogólne

§1.

W spływie mogą wziąć udział osoby zapisane na spływ, znajdujące się na liście uczestników spływu, które dokonały określonych wpłat.

§2.

W spływie mogą brać udział osoby które skończyły 16 lat.
§3.
Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w spływie jedynie pod opieką przedstawiciela ustawowego ponoszącego odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika.
§4.
Warunkiem uczestnictwa w spływie jest złożenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia spływu przez uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego oświadczenia o braku przeciwwskazań ze względu na stan  zdrowia do wzięcia  udziału  w spływie.  Oświadczenie  nie jest wymagane  gdy uczestnik przedstawi  zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do
wzięca  udziału  w  spływie kajakowym.

2. Obowiązki uczestników spływu.
§5.
Uczestnik obowiązany jest przestrzegać postanowień regulaminu.
§6.
Uczestnik powinien stawić się w dniu rozpoczęcia spływu w wyznaczonym terminie
 i miejscu.
§7.
Uczestnik  obowiązany  jest  uiścić  określone  opłaty  za  możliwość  uczestnictwa  w  spływie we wskazanym terminie.
§8.
W czasie trwania spływu  uczestnik  obowiązany jest przestrzegać poleceń  organizatora.
§9.
Na uczestniku  ciąży  obowiązek  dbania  o  powierzony  mu  sprzęt  oraz  odpowiedzialność  za ewentualne szkody wyrządzone z jego winy.
§10.
Uczestnik  ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy innym  osobom lub mieniu.
§11.
 Na uczestniku ciąży obowiązek udzielania niezbędnej pomocy innym uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub wymagają pomocy.
§12.
Obowiązuje  zakaz  używania  alkoholu  oraz  używania  środków  odurzających  lub  innych podobnie działających środków.
§14.
Uczestnik  obowiązany  jest  każdorazowo  informować  oraz  uzgadniać  z  organizatorem  lub instruktorem wszelkie przypadki oddalenia się od grupy.
------------------------------------------
WZÓR OŚWIADCZENIA 

Oświadczenie uczestnika biorącego udział
w I Spływie Kajakowym Wisłokiem z GOSiR FrysztakZgadzam się z warunkami uczestnictwa w Spływie Kajakowym Wisłokiem określonymiw Regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w imprezie. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem spływu i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu. Oświadczam także, że mój stan zdrowia pozwala mi na uprawianie turystyki kajakowej.
Organizator Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją spływu  nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po spływie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z III Spływem kajakowym z GOSiR Frysztak.                     data ......................., czytelny podpis .....................


Oświadczenia będą dostępne przed spływem w biurze GOSiR Frysztak

2 komentarze:

  1. ALE LEJE - PŁYNIEMY?

    OdpowiedzUsuń
  2. O godz. 12:00 podejmiemy decyzję - zobaczymy co będzie się działo z pogodą !

    OdpowiedzUsuń

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM