Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

REGULAMIN - OTWARTE BASENY KĄPIELOWE GOSIR FRYSZTAK


W zawiązku z rozszerzeniem oferty Otwartych Basenów Kąpielowych GOSiR Frysztak o działalność  gastronomiczną związaną ze sprzedażą piwa informujemy, że obowiązuje Regulamin dostosowany do norm i bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą z uwzględnieniem stref w których podawane jest piwo.  
Wyjaśniamy jednocześnie, że wprowadzenie piwa do sprzedaży nie uchyla zakazu przebywania na terenie basenów kąpielowych GOSiR Frysztak osób nietrzeźwych. 
Obowiązywał będzie zakaz sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i młodzieży do lat 18-stu oraz tak jak do tej pory zakaz wnoszenia alkoholu z zewnątrz.  
Uwaga:
Stan nietrzeźwości reguluje  art. 115 § 16 Kodeksu karnego. 
Zgodnie z tym przepisem zachodzi on, gdy: 
- zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość,  
zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
W prawie karnym poza stanem nietrzeźwości wyróżnia się stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, w którym:
- zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila
- obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza. 
Przypominamy także, że prowadzenie pojazdu w tym stanie stanowi wykroczenie z art. 85 albo 87§1 Kodeksu wykroczeń.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem. Życząc udanego wypoczynku. 
---------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN 
OTWARTYCH BASENÓW KĄPIELOWYCH GOSIR FRYSZTAK

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Otwartych Basenów Kąpielowych jest Gminny Ośrodek Sportu  i Rekreacji we Frysztaku, ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak.  
2. Otwarte baseny kąpielowe  GOSiR Frysztak w dalszej części Regulaminu  zwane są „basenem”. 
3. Basen jest czynny w okresie wakacyjnym codziennie w godz. od 900  do 1900 .
4. Wszyscy klienci basenu zobowiązani są do zapoznania się z przepisami Regulaminów obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom. 
5. Korzystanie z basenu, atrakcji wodnych, obiektów i urządzeń odbywa 
się na własną odpowiedzialność.

§ 2 
BILETY WSTĘPU 
6. Wstęp na basen odbywa się na podstawie "biletu wstępu", który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na basenie cennikiem. 
7. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego pobytu na basenie do momentu wyjścia z terenu basenu z założeniem, że czas przebywania na basenie nie może wykraczać poza godziny otwarcia -bilet należy zachować do kontroli.
8. Obsługa basenu ma prawo do kontroli biletów w każdej chwili, a osoby nieposiadające ważnego biletu muszą niezwłocznie opuścić basen.
9. Za niewykorzystanie wykupionego biletu wstępu lub karnetu na basen, w przypadku wydalenia użytkownika z basenu oraz podczas nagłego załamania pogody uiszczone opłaty nie są zwracane.
10. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na basen ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających z basenu.

§ 3
CENY ZNIŻKI I ULGI
11. Ceny biletów, zniżki i ulgi dla osób korzystających z basenu reguluje Zarządzenie Wójta Gminy Frysztak, wydawane każdorazowo przed otwarciem sezonu basenowego. 
12. Ze zniżek można korzystać tylko i wyłącznie za okazaniem dokumentu żądanego przez kasjera i biletera.
13. Brak wymaganego dokumentu eliminuje klienta do korzystania ze zniżek. 
14. Ratownicy posiadający ważne uprawnienia do wykonywania zawodu mogą korzystać z basenu bezpłatnie za okazaniem książeczki ratownika z aktualnymi adnotacjami i opłaconą składką członkowską. 

§ 4
PODZIAŁ NA STREFY
15. W celu zachowania bezpieczeństwa i porządku, teren basenu kąpielowego został podzielony na następujące strefy: 
a) strefa wejściowa: w skład, której wchodzi bramka wejściowo – wyjściowa wraz z bramą wjazdową – strefa obsługiwana jest przez personel basenu, a osoby wchodzące i wychodzące z terenu basenu zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi,
b) strefa szatniowo – sanitarna w skład, której wchodzą: - pomieszczenia szatni, przebieralni, pomieszczeń z natryskami wraz z natryskami przy wejściach na koronę basenów oraz pomieszczenia toalet. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń, szatni i pod natryski przeznaczone dla płci przeciwnej, wchodzenia na tereny wyłączone z użytkowania i odpowiednio oznaczone oraz do pomieszczeń, gdzie obowiązuje zakaz wstępu, 
c) strefa czysta – ogrodzona korona basenów w skład, której wchodzą basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, atrakcje wodne oraz miejsce do plażowania wokół niecek basenowych. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym w strefie czystej zabrania się chodzenia w obuwiu, spożywania jakichkolwiek pokarmów, picia napojów, palenia tytoniu i przebywania pod wpływem alkoholu. Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać ze strefy czystej mogą korzystać z podjazdu i odpowiedniej bramki wejściowej.
d) strefa sportowa - w skład, której wchodzi boisko do siatkówki plażowej, zabawki dla dzieci, stół do gry w tenisa stołowego, kort tenisowy itp.,
e) strefa plażowania - w skład, której wchodzą tereny zielone oraz teren korony basenów,
f) Strefa dróg komunikacji wewnętrznej, i dróg ewakuacyjnych – w skład której wchodzą drogi ułożone z kostki brukowej pomiędzy koroną basenów, a terenem zielonym. Drogi ewakuacyjne są odpowiednio oznaczone. 
g) strefa gastronomiczna w skład, której wchodzi: 
- „Bar Kropelka” - punkt sprzedaży produktów spożywczych, posiłków, napojów i lodów – strefa ta dostępna jest dla wszystkich klientów basenu.
- „Bar GOSiR” – punkt  sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych do 4,5%  - strefa dostępna jest dla osób od 18-stego roku życia. 
16. Strefy basenu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji są  odpowiednio oznakowane poprzez odgrodzenie taśmą sygnalizacyjną  lub napisem - korzystanie z nich w tym czasie jest  zabronione. 
17. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują Regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji. Każda osoba korzystająca z atrakcji jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych Regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.

§ 5
MONITORING WIZYJNY
18. Na terenie basenu znajduje się system monitoringu wizyjnego. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu oraz instrukcji. W skład monitoringu wchodzą kamery rejestrujące oraz jedna kamera on-line, z której obraz można zobaczyć na stronie internetowej GOSiR Frysztak.
19. Administrator obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 

§ 6
HIGIENA I STRÓJ KĄPIELOWY
20. Zmiana ubrania na strój basenowy powinna odbywać się we właściwej szatni lub przebieralni.
21. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do strefy czystej umycie się pod natryskiem, także po każdorazowym wyjściu z tej strefy. 
22. Na koronie basenów obowiązuje czysty strój kąpielowy: 
a) dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała,
b) dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała o długości maksymalnie do połowy uda bez kieszeni. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne, nie może posiadać zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego i innych jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni.
c) Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli. 

§ 7
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI DO LAT 7
23. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu oraz pływać wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
24. Zabrania się pozostawiania w strefie czystej bez nadzoru  dzieci nieumiejących pływać.
25. Dzieci do lat 7 oraz dzieci nie umiejące pływać mogą wchodzić do wody tylko z rodzicem lub opiekunem.

§ 8
ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
26. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia  powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). Szczególną ostrożność powinny zachować także osoby uczulone na ugryzienia owadów itp. 
27. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 
28. W przypadku przebywania w nieckach basenowych w okularach korekcyjnych, lub przeciwsłonecznych  okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
29. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie strojów kąpielowych podczas korzystania ze zjeżdżalni i atrakcji wodnych.
30. Administrator nie odpowiada za rzeczy osobiste zgubione na terenie   basenu.
31. Osobom odwiedzającym basen zaleca się nie zabierać ze sobą cennych przedmiotów i większych sum pieniędzy. 
32. Administrator basenu, kierownictwo i obsługa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 9
RATOWNICY I PERSONEL BASENU 
33. Ratownicy odróżniają się strojem w kolorze czerwonym z napisem Ratownik. 
34. Pracownicy obsługi basenu odróżniają się jednolitym strojem z napisem Otwarte Baseny Kąpielowe Frysztak. Wszyscy pracownicy posiadają identyfikatory.
35. Wszystkie osoby korzystające z basenu są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników i obsługi basenu.
36. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników i personel obiektu.
37. Dozorem ratowników objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.
38. Ratownicy i personel basenu ma prawo przebadania alkomatem osoby, których stan wskazuje na nadużycie alkoholu. 
39. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest trzykrotny sygnał gwizdka. 
40. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników.
41. Rodzaje flag sygnalizacyjnych: 
a) flaga koloru białego - kąpiel dozwolona,
b) flaga koloru czerwonego - kąpiel zakazana,
c) brak flagi - basen niestrzeżony - zakaz kąpieli.
42. Zabrania się wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru ratownika oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej. 

§ 10
ZABRANIA SIĘ
43. Na terenie basenu zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
44. Zakazany jest wstęp osobom nietrzeźwym oraz pod wpływem środków odurzających.  
45. Zabrania się przebywania osób w stanie wskazującym na zatrucie toksynami.
46. Zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, a w szczególności: chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, oraz osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
47. Zabrania się używania strojów i przedmiotów z widocznymi zabrudzeniami, lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą.
48. Zabrania się osobom nieumiejącym pływać wchodzenia do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem "strefa dla umiejących pływać".
49. Zabrania się skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika.
50. Zabrania się wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
51. Zabrania się biegania, popychania i wrzucania do wody, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników obiektu.
52. Zabrania się wszczynania fałszywych alarmów i wrzucania do wody innych osób jakichkolwiek przedmiotów. 
53. Zabrania się wchodzenia i wychodzenia z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody), wchodzenia na stanowiska ratownicze oraz używania sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi.
54. Zabrania się zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń, niecek basenowych, oraz niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu.
55. Zabrania się używania mydła i środków chemicznych na terenie niecek basenowych.
56. Zabrania się przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu, wprowadzania zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację na basenie.

§ 11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZNISZCZENIE MIENIA GOSiR FRYSZTAK
57. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenie wody w basenie, należne jest GOSiR Frysztak odszkodowanie w równowartości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
58. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu.
59. Osoby przebywające na terenie basenu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na basenie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służb porządkowych, ratowników lub personelu będą usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
60. W przypadku złej pogody (np. burza, silny wiatr, deszcz itp.), osoby przebywające na terenie basenu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, mają obowiązek opuścić ten teren. W takim przypadku osoby opuszczające teren basenu nie uzyskują prawa do częściowego lub całkowitego zwrotu pieniędzy za bilet lub uzyskania innej rekompensaty. 
61. Wszelka działalność zarobkowa na basenie - w tym miedzy innymi udzielanie prywatnej nauki pływania, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i pisemną zgodą Dyrektora GOSiR Frysztak.
62. Zamieszczanie reklam na terenie basenu kąpielowego może nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora GOSiR Frysztak.
63. Uwagi, skargi  i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi GOSiR Frysztak.
64. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo basenu. 
65. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania basenu przyjmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji od Pn do Pt w godz. od 14:00 do 15:00

Pytania i wnioski proszę kierować drogą elektroniczną na adres: marek.armata@gosir.frysztak.pl



                                                                                          Dyrektor GOSIR Frysztak
                                                                                                   Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM