Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

PRZYPOMINAMY O KONKURSIE FOTOGRAFICZNYCM " ORAZ ZAPRASZAMY NA OTWARTE BASENY KĄPIELOWE GOSIR FRYSZTAK

Zanim powstała zjeżdżalnia było tak !
Przypominamy o konkursie fotograficznym "Lato z GOSiRem"  na ciekawe oryginalne i niepowtarzalne zdjęcie na "Otwartych Basenach Kąpielowych" GOSiR Frysztak.
Konkurs powstał dzięki współpracy Ośrodka sportu z Portalem Internetowym Mieszkańców dla Mieszkańców: Frysztak24.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania są 3 pakiety 5 wejściówek na basen we Frysztaku.
Frysztak 24 jest koordynatorem konkursu.
-------------------------------
Aby wziąć udział w konkursie trzeba zrobić, zdjęcie na basenie we Frysztaku przesłać je na adres redakcja@frysztak24.pl do 31 lipca do godziny 12.00. Każdy uczestnik konkursu może wysłać 5 zdjęć. Z wszystkich nadesłanych zdjęć komisja wybierze 10 najlepszych na które przez 10 pierwszych dni sierpnia będą głosować internauci w sondzie na stronach frysztak24.pl oraz gosir.frysztak.pl

W najbliższych dniach pogoda będzie wyjątkowo sprzyjała wypoczynkowi nad wodą. Prognozy pogody przewidują nawet 34 OC.   
Zapraszamy zatem do skorzystania z oferty "Otwartych Basenów Kąpielowych" i Baru GOSiR.  
WIĘCEJ NA TEMAT BASENÓW - kliknij tu 
Przypominamy także o nocnym pływaniu, które zaplanowane jest w niedzielę 28.07.2013r. w godz. od 19:30 do 22:00 
Promocyjne ceny biletów !!!.  

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
1. Postanowienia ogólne:
- Organizatorek konkursu Lato z GOSiRem jest portal Mieszkańców dla Mieszkańców Gminy Frysztak Frysztak24.pl
- Fundatorem nagród jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
2. Czas trwania Konkursu:
Zdjęcia można przesyłać do 31 lipca 2013 roku na adres redakcja@frysztak24.pl
3. Komisja Konkursowa:
Konkurs będzie składał się z 2 części, w 1 część z nadesłanych zdjęć komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni 10 najlepszych zdjęć. 2 część to głosowanie internautów od 1 sierpnia do 10 sierpnia. Najlepiej ocenione zdjęcia zostaną nagrodzone.
4. Warunki udziału w Konkursie:
a) Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.
b) Tematyka prac związana jest z tytułem konkursu.
c) Na konkurs będą przyjmowane prace nowe, wcześniej nie publikowane.
d) Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 5 pojedynczych prac.
e) Prace na konkurs będą przyjmowane wyłącznie w formie zapisu cyfrowego
f) Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.
g) Nadesłane prace konkursowe niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.
5. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik:
- oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem;
- udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w zakresie niezbędnym do jego publikacji w serwisach www. oraz prasie w celu promocyjnym;
- zezwala Organizatorowi, na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym do publikacji w: kalendarzu, serwisie internetowym oraz publikacjach związanych z promocją Konkursu;
- zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną;
- wyniki konkursu będą publikowane na stronie www.frysztak24.pl oraz www.gosir.frysztak.pl
- w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania
6. Odbiór nagród:
- organizator wraz z GOSiRem przygotował 3 nagrody dla najlepiej ocenianych zdjęć. Każdy z nagrodzonych otrzyma 5 biletów na basen we Frysztaku.
- w przypadku gdy zgaszający nadeśle kilka zdjęć może wygrać tylko jedną nagrodę.
- nagrody będzie można odebrać w biurze GOSiR Frysztak po zakończeniu konkursu.
7. Postanowienia końcowe:
- Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczególnym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
- Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b) nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe,
- Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
- Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM