Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU

Struktura organizacyjna jest  układem stanowisk i składających się z nich komórek organizacyjnych wewnątrz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. 
Naczelną zasadą przyjętej metodologii opisu struktury organizacyjnej Ośrodka jest hierarchia podporządkowania stanowisk i komórek umiejscowionych w strukturze wykazanej w Regulaminie Organizacyjnym GOSiRu. 


Podstawa Prawna: 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami),
2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z póż. Zmianami),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz 2603 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), 
6) Statutu - Uchwała Nr XXXVII/235/2009 Rady   Gminy   Frysztak z dnia 30 czerwca 2009 roku

Zadania i nadzór nad działalnością:
1. Ośrodek Sportu jest jednostką organizacyjną Gminy (nieposiadającej osobowości prawnej), która wykonuje zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej, rekreacji, sportu, wypoczynku i turystyki.
2. Kontrolę działalności GOSiR sprawuje Rada Gminy poprzez swoje organy.
3. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem GOSiR sprawuje Wójt Gminy.

* * * * *
WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA: 

§1 
a) pracą Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku  kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego stanowiska przy pomocy Głównego Księgowego. 
b) w czasie nieobecności dyrektora Ośrodkiem kieruje wyznaczona przez niego osoba. 
- upoważnienie kierowania Ośrodkiem udzielane jest  na piśmie i podawane do wiadomości pracowników.
b) w GOSiR Frysztak zatrudnia się pracowników merytorycznych oraz pracowników obsługi.
c) dyrektor i pracownicy Ośrodka posiadają kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§ 2
W celu realizacji zadań w strukturze organizacyjnej GOSIR Frysztak wyodrębnia się następujące komórki:


1. Kierowanie Ośrodkiem:
Dyrektor Ośrodka.

2. Komórka  administracyjno – obsługowa:
- Główny Księgowy,   
- Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny.

3. Komórka  sportu i rekreacji oraz  wynajmu obiektów sportowych i turystycznych:
- Menadżer Sportu,
- Instruktor Rekreacji Ruchowej (gier zespołowych).

4. Komórka usług hotelarskich. 
- recepcjonista 

5.  Komórka - obiekty  sportowo – rekreacyjne, turystyczne oraz zaopatrzenie:
- Gospodarz Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego , 
- Pracownicy Zaplecza Sportowego,
- Starsza Pokojowa,
- Kierowca Samochodu Towarowo-Osobowego,
- Sprzątaczka. 

6. Komórka do spraw obsługi Otwartych "Basenów Kąpielowych":
- Kierownik Basenu ................................................................ (1 pracownik),
- Ratownik .............................................................................. (4 pracowników),
- pracownik zaplecza sportowego - technolog chemik ........... (1 pracowników),
- pracownik zaplecza sportowego – kasjer.............................. (2 pracowników),
- pracownik zaplecza sportowego – bileter ............................ (2 pracowników),
- pracownik zaplecza sportowego – hydraulik – elektryk ....... (1 parownik),
- pracownik zaplecza sportowego – hydraulik ........................ (2 parownik),
- pracownia zaplecza sportowego – elektryk .......................... (1 parownik),
- pracownik zaplecza sportowego  - dozorca .......................... (2 pracowników),
- pracownik zaplecza sportowego – sprzątaczka ................... (2 pracowników).


§ 3

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

I. Kierownictwo Ośrodka: 
do zadań i kompetencji dyrektora Ośrodka należy:
1. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.
2. Współpracowanie z władzami Gminy  oraz innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi.
3. Prowadzenie nadzoru nad pracownikami.
4. Kierowanie sprawami statutowymi, organizacyjnymi, finansowymi i majątkiem Ośrodka.
5. Odpowiadanie za racjonalną gospodarkę finansową wynikającą z rocznego planu budżetu.
6. Kierowane pod względem fachowym, administracyjnym i gospodarczym Ośrodkiem.
7. Utrzymywanie i rozwijanie bazy sportowej Ośrodka oraz organizowanie jej wykorzystania na potrzeby lokalnej społeczności.
8. Opracowywanie programów i planów działań Ośrodka.
9. Przedkładanie właściwym organom planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań  i wniosków.

§ 4
II. Komórka administracyjno-obsługowa:
a) do zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy: 
1. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, racjonalnym i celowym wykorzystaniem środków finansowych.
2. Dekretowanie, rejestrowanie i księgowanie na kontach „Księga główna” i elektroniczny program księgowy, według Ośrodkowego planu kont.
3. Dbanie o właściwą i przejrzystą segregację dokumentów księgowych oraz należyte ich zabezpieczenie.
4. Prowadzenie analityki: kart wydatków i rejestrowanie dowodów wg działów i paragrafów, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych.
5. Podpisywanie wszystkich dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzanie ich od wypłaty.
6. Opracowywanie planów finansowych i nanoszenie zmian w ciągu roku.
7. Sporządzanie wszystkich sprawozdań finansowych.
8. Sporządzanie bilansu rocznego.
9. Planowanie i czuwanie nad prawidłową realizacją finansowych planów inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących oraz sprawozdawczości w tym zakresie.
10. Prowadzenie wewnętrznej kontroli prawidłowości gospodarki magazynowej i rozliczeń materiałowo – finansowych Ośrodka.
11. Miesięczne rozliczanie rozchodów magazynowych.
12. Rozliczanie inwentaryzacji magazynów oraz inwentaryzacji majątku Ośrodka.
13. Opracowywanie projektów budżetowych i osobowego funduszu płac.
14. Nadzór nad sporządzaniem list płac dla wszystkich pracowników Ośrodka wraz z gromadzeniem odpowiedniej dokumentacji.
15. Prowadzenie całości dokumentacji spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym.
16. Prowadzenie dokumentacji podatkowej i rozliczeń z urzędem skarbowym. 
17. Współdziałanie w opracowywaniu projektów planów wykorzystania funduszu socjalnego, zdrowotnego i ich rozliczeń.
18. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz organizowanie prawidłowego zabezpieczenia używanych ruchomości.
19. Prowadzenie kontroli zarządczej (funkcjonalnej) w ramach realizacji powierzonych zadań.
20. Obsługa komputerowych programów finansowo – księgowych.
21. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.

b) do zadań specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy należy: 
1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Występowanie do dyrektora Ośrodka i osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi Ośrodka, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i wychowanków oraz poprawę warunków pracy.
4. Udzielanie nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego i szkolenia stanowiskowego. Dokumentowanie powyższego szkolenia pisemnym zaświadczeniem.
5. Dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji, wspólnie z dyrektorem informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
6. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
7. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków.
8. Współudział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, przepisów i instrukcji dotyczących bhp.
9. Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Inicjowanie i rozwijanie na terenie placówki różnych form popularyzacji problematyki 

§ 5

III. Komórka do spraw sportu rekreacji oraz wynajmu obiektów sportowych, noclegowych i turystycznych. 

a) do zadań i kompetencji  menadżera sportu należy:
1. Bieżąca, organizacja kultury fizycznej (sport, turystyka i rekreacja). Prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych, zajęć sportowych oraz wycieczek z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
2. Szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy. 
3. Prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej. 
4. Koordynowanie oraz pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy.
5. Przygotowanie logistyczne imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.
6. Przygotowanie kalkulacji powierzonych imprez oraz rozliczeń końcowych.
7. Prowadzenie niezbędnej korespondencji związanej z organizacją imprez.
8. Przedstawienie propozycji rozszerzania działalności w zakresie upowszechniania aktywnych form spędzania czasu wolnego i  wypoczynku.
9. Dbanie o wysoką jakość proponowanych i prowadzonych usług.
10. Rezerwowanie, wynajem obiektów osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym oraz rozliczanie finansowe i materialne wynajętych obiektów.
11. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na organizację imprez sportowo- rekreacyjnych i turystycznych.
12. Przygotowanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych, dotyczących   prowadzonej działalności sportowej i wynajmu obiektów.
13. Prowadzenie szkoleń specjalistycznych w charakterze instruktora rekreacji ruchowej:
- prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu zleconej dyscypliny sportu,
- organizowanie zawodów i turniejów dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych,
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu,
- prowadzenie dokumentacji potwierdzającej prowadzenia działalności  instruktorskiej, 
- podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji,
14. Inne prace zlecone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. 

b) do zadań i kompetencji  instruktora rekreacji ruchowej –(instruktora gier zespołowych) należy:
1. Organizacja zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych i turystycznych o charakterze masowym. 
2. Popularyzacja walorów  rekreacji ruchowej , aktywnego wypoczynku i turystyki.
3. Popularyzowanie i organizowanie amatorskiego ruchu turystycznego.
4. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.
5. Organizowanie na terenie gminy i GOSiR - własnych i zleconych imprez  sportowo – rekreacyjnych i zajęć mających charakter masowy i dających możliwość aktywnego wypoczynku oraz treningów z zespołowych gier sportowych. 
6.  Organizowanie własnych i zleconych imprez turystycznych , kulturalnych, i szkoleniowych.
7. Organizowanie imprez , których celem jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w tym także niepełnosprawnych.
8. Współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz szkołami w zakresie organizacji i prowadzenia różnych imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym w tym także dla niepełnosprawnych.
9. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków na działalność statutową jak również do rozbudowy infrastruktury sportowej Ośrodka.
10. Współpraca z szkołami , placówkami kultury, zakładami pracy, klubami sportowymi i stowarzyszeniami.
11. Zapewnienie innych form wypoczynku poprzez organizację imprez rozrywkowych , jak festyny , zabawy taneczne połączone z grami loteryjnymi na zakończenie imprez sportowo – rekreacyjnych w tym także dla niepełnosprawnych.
12.   Wykonywanie innej działalności mającej na celu polepszenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji na terenie gminy  i Ośrodka oraz poszerzenie oferty sportowo – rekreacyjnej,
13. Tworzenie kalendarzy imprez sportowo – rekreacyjnych.
14. Współpraca z mediami oraz z Gazetą Frysztacką.
15. Obsługa informatyczna GOSiR Frysztak (przygotowywanie dyplomów, prowadzenie strony internetowej w zakresie organizowanych imprez).  
16.  Organizacja  reprezentacji gminy i udział we współzawodnictwie sportowo – rekreacyjnym i grach zespołowych organizowanych przez jednostki nadrzędne, powiat   jak również zaprzyjaźnione gminy, itp.
17. Prowadzenie szkolenia sportowego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych i gier zespołowych.
18.  Udostępnianie i sprawowanie nadzoru nad właściwym użytkowaniem obiektów i jego urządzeń oraz właściwym zachowaniem się użytkowników, jak również  odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie budynków i znajdującego się w nich mienia.
19.   Przygotowanie obiektów do przeprowadzenia imprez i zajęć sportowych.
20. Sędziowanie zawodów i turniejów organizowanych przez GOSiR oraz jednostki nadrzędne i współpracujące.  
21.   Ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 
22.  Zgłaszanie dyrektorowi Ośrodka wszelkich propozycji usprawnień pracy Ośrodka.
23. Utrzymanie ścisłej współpracy z innymi pracownikami Ośrodka w celu sprawnego funkcjonowania obiektu i zapewnienia użytkownikom optymalnego komfortu i bezpieczeństwa.
24. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora GOSiR Frysztak.


§ 6
IV. Komórka - usługi hotelarskie 
a) do zadań recepcjonisty należy:
1. Recepcja hotelowa obsługiwana jest przez pracowników odpowiednio umundurowanych przez całą dobę.
2. Pracownik recepcji obsługuje gościa zawsze stojąc. Wyjątki stanowią sytuacje gdy pracownik wypisuje fakturę, obsługuje komputer itp., a urządzenie stanowiska pracy tego wymaga.
3. Recepcjonista w każdej sytuacji zachowuje takt i spokój, nigdy nie podnosi głosu.
4. Zmiany na stanowisku pracy w recepcji są tak organizowane i przeprowadzane, aby nie były zauważalne dla gościa i nie powodowały przerw w ich obsłudze.
5. Pracownik działu recepcji zawsze jest na stanowisku pracy najpóźniej piętnaście minut przed rozpoczęciem zmiany, w celu przyjęcia zmiany.
6. Prowadzenie prywatnych rozmów między pracownikami w obecności gościa jest niedopuszczalne, a już wykluczone jest głośne porozumiewanie się pracowników recepcji z innymi służbami, picie czy jedzenie, rozmowy przez prywatny telefon lub palenie na stanowisku pracy.
7. Znajomość hotelu, rodzaju pokoi, cennika (oraz przestrzeganie go), lokali gastronomicznych na terenie gminy, szkoleniowych, całego zestawu usług dodatkowych, a także godzin otwarcia punktów usługowych należy do pakietu podstawowych wiadomości, jakimi legitymują się pracownicy recepcji.
Zakres obowiązków i odpowiedzialności:
1.    Sprawna, profesjonalna i życzliwa obsługa gości poprzez:
• udzielanie informacji o dostępności, standardzie i wyposażeniu pokoi hotelowych,
• uprzejme powitanie, przyjmowanie i żegnanie gości,
• kierowanie gości do właściwych miejsc lub osób,
• jeżeli gość musi czekać na przygotowanie pokoju poinformowanie o orientacyjnym czasie oczekiwania, zaproponowanie przyjęcia bagażu, napoi zimnych lub gorących,
• reagowanie na skargi klientów i w miarę możliwości niezwłoczne eliminowanie ich
• przyjmowanie zleceń, próśb od gości i realizowanie ich (m.in. budzenie gości na życzenie)
• udzielanie informacji w zakresie usług lokalnych (oferowanych przez hotel) oraz dodatkowych (dyżurów lekarzy, aptek, z zakresu komunikacji, usług przewodników, usług rekreacyjnych, imprez kulturalnych i sportowych)
2. Wystawianie kart pobytu, rejestrowanie, meldowanie i obciążanie gości za pobyt, przyjmowanie płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
3. Bieżąca sprzedaż miejsc noclegowych, dokonywanie i sprawdzanie rezerwacji, ustalanie z gościem terminu pobytu w hotelu.
4. Prowadzenie bieżącej ewidencji pokoi (w programie hotelowym i w zeszycie „czyste-brudne pokoje”): czystych i wymagających posprzątania, wolnych pokoi i przewidzianych do zwolnienia.
5. Obsługa: centrali telefonicznej, faksu, ksero, kasy hotelowej, terminala, komputera, oraz innych urządzeń biurowych.
6. Zgłaszanie i odnotowanie w zeszycie „usterki” braków i uszkodzeń wynikłych z użytkowania lub spowodowanych przez gości.
7. Przekazywanie danych dotyczących przewidywanego obłożenia do cateringu itp.
8. Prawidłowe i szczegółowe przekazywanie dyżuru zmiennikowi w formie pisemnej (zeszyt zmian) i ustnej.
9. Przekazywanie dyrektorowi Ośrodka wszelkich uwag gości dotyczących hotelu, zapytań grupowych.
10. Prowadzenie dokumentacji i archiwum recepcji (sporządzanie zestawień wyżywienia, rejestr informacji o gościu, wpłacie zaliczek, zrealizowanych rezerwacjach, rezygnacji z rezerwacji, pocztowej książki nadawczej, hotelowej książki pocztowej).
11. Utrzymywanie na bieżąco porządku i wyglądu estetycznego pomieszczeń i zaplecza recepcji.
 
§7
V. Komórka  - Obiekty Sportowo - Rekreacyjne, Turystyczne oraz Zaopatrzenie:

a) do zadań gospodarza obiektu sportowo-rekreacyjnego należy:
1. Do podstawowych zadań i obowiązków należą sprawy związane z eksploatacją i utrzymywaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych Ośrodka oraz bieżąca ich konserwacją i utrzymaniem. 
2. Kierowanie zespołem pracowników zaplecza sportowo-rekreacyjnego,  kierowcy samochodu towarowo-osobowego oraz dbanie o ich dyscyplinę pracy, rzetelność i terminowość wykonywanych zadań.
3. Kierowanie i nadzór nad całokształtem działalności związanej z basenem kąpielowym Ośrodka oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania. 
4. Składanie wniosków na zakup narzędzi i materiałów potrzebnych do bieżącej naprawy i konserwacji obiektów i urządzeń Ośrodka.
5. Dokonywanie systematycznych przeglądów wszystkich urządzeń na terenie całego obiektu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek usterek, niezwłoczne ich usuniecie lub zabezpieczenie – stwierdzone usterki zgłaszać dyrektorowi Ośrodka. 
6. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie Ośrodka i w jego budynkach.
7. Udostępnianie i sprawowanie nadzoru nad właściwym użytkowaniem obiektów i jego urządzeń, oraz właściwym zachowaniem użytkowników.
8. Przygotowanie obiektów   do przeprowadzenia imprez i zajęć sportowych.
9. Zabezpieczenie mienia i majątku znajdującego się na terenie Ośrodka.
10. Utrzymywanie ścisłej współpracy z innymi pracownikami w celu sprawnego funkcjonowania Ośrodka i zapewnienie optymalnego komfortu osobom korzystającym z Ośrodka.
11. Odpowiedzialność materialna za powierzony do dyspozycji sprzęt, materiały, urządzenia, pieniądze i inne walory. 
12. Czuwanie nad przestrzeganiem wewnętrznych instrukcji, regulaminów i zarządzeń dyrektora Ośrodka. 
13. Prowadzenie wewnętrznej kontroli w zakresie przestrzegania Regulaminu pracy oraz wywiązywania się z przydzielonych zadań pracowników obsługi.
14. Prowadzenie kontroli zarządczej (funkcjonalnej) w ramach realizacji powierzonych zadań.
15. Wnioskowanie do dyrektora Ośrodka w sprawie przyznawania nagród, wyróżnień, premii i kar dla pracowników zaplecza sportowo rekreacyjnego i kierowcy samochodu towarowo-osobowego.
16. Kontrola właściwego zabezpieczenia budynku i mienia przed kradzieżą, włamaniem, pożarem oraz zalaniem.
17. W przypadku awarii natychmiastowe powiadamianie dyrektora oraz podejmowanie działań mających na celu ich likwidację.
18. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.
19. Przygotowanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych, dotyczących   wykonywanych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich,
21. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Ośrodka.

b) do zadań pracowników  zaplecza sportowego należy:

1. Do podstawowych obowiązków należą sprawy związane z eksploatacją i utrzymywaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych Ośrodka oraz bieżąca ich konserwacja i utrzymywanie.
2. Dokonywanie systematycznych przeglądów wszystkich urządzeń na terenie całego obiektu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek usterek, niezwłoczne ich usunięcie lub zabezpieczenie – stwierdzenie usterki zgłosić dyrektorowi Ośrodka.
3. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie Ośrodka i w jego budynkach.
4. Utrzymywanie terenów zielonych. 
5. Wydawanie sprzętu sportowego oraz prowadzenie jego konserwacji. 
6. Przygotowywanie Otwartych Basenów Kąpielowych do sezonu oraz konserwacja po zakończonym sezonie. 

c) do zadań starszej pokojowej należy:
4. Organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5. Ustalanie w czasie kolejności wykonywania powierzonych zadań zgodnie z aktualną sytuacją w hotelu – liczba klientów, liczba obecnych pracowników.
6. Planowanie użycia i dobór odpowiednich środków i sprzętu odpowiednio do rodzaju czyszczonej powierzchni. 
7. Przygotowywanie pokoi hotelowych do sprzedaży zgodnie z ustalonymi standardami, tj. przewietrzanie pokoi, wymiana pościeli i ręczników, dezynfekcja i mycie łazienek, ścieranie kurzu, odkurzanie, mycie podłóg, mebli oraz innych przedmiotów wyposażenia w pokojach.
8. Uzupełnianie, wymiana i ewidencja pościeli, ręczników, materiałów reklamowych, artykułów konsumpcyjnych oraz eksploatacyjnych według ustalonych standardów.
9. Informowanie dyrektora Ośrodka o brakach i usterkach w pokojach.
10. Sprzątanie pomieszczeń ogólnie dostępnych, zaplecza, ciągów komunikacyjnych w hotelu (np. korytarze, toalety publiczne, szatnie pracownicze itp.).
11. Uzupełnianie ilości produktów w magazynkach podręcznych celem utrzymania odpowiednich stanów.
12. Przekazywanie do pralni lub pranie hotelowej pościeli, ręczników, firan, zasłon, kap itp.
13. Zgłaszanie i odnoszenie rzeczy zaginionych pozostawionych przez gości hotelowych.
14. Przekazywanie odpowiednim pracownikom uwag i życzeń klientów niebędących w zakresie obowiązków pokojowej.
15. Kontrola pokoi hotelowych, pomieszczeń publicznych i magazynów pod względem czystości oraz stanu standardowego wyposażenia.

d) do zadań kierowcy samochodu towarowo-osobowego należy:

1. Odpowiedzialność za sprawność techniczną samochodu, jego estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny.
2. Odpowiedzialność materialna za powierzony samochód i części jego wyposażenia jak również jego zabezpieczenie.
3. Odpowiedzialność materialna za uszkodzenie pojazdu w wyniku niewłaściwej eksploatacji i nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
4. Rozliczanie się z pobranych kart drogowych, czasu pracy, zużycia i zakupu paliwa. Dokonywanie właściwego zapisu wyjazdów i przyjazdów w karcie drogowej i przedkładanie kart dysponentowi samochodu celem jej podpisania. 
5. Prowadzenie bieżącej konserwację pojazdu, oraz poszczególnych części i podzespołów; przestrzegania zasad BHP i p. poż. 
6. Odpowiedzialność za właściwe zachowanie się osób korzystających z samochodu, a wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika zgłaszać natychmiast po przyjeździe Dyrektorowi  GOSiR.
7. Zaopatrywanie w narzędzia i materiały potrzebne do bieżącego funkcjonowania Ośrodka.
8. Odpowiedzialność materialna za powierzone urządzenia, materiały, sprzęt, pieniądze i inne i inne walory, jak również za należyte zabezpieczenie budynków i znajdującego się w nich mienia.
9. Udostępnianie i sprawowanie nadzoru nad właściwym użytkowaniem obiektów i jego urządzeń, oraz właściwym zachowaniem się użytkowników.
10. Przygotowanie obiektów do przeprowadzania imprez i zajęć sportowych.
11. Ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
12. Wykonywanie innych prace zleconych przez Dyrektora GOSiR Frysztak.

e) do zadań sprzątaczki należy:
1. Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń, najbliższego otoczenia przed wejściem do budynków oraz pomieszczenia do przechowywania urządzeń i środków przeznaczonych do sprzątania, tj.:
- zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg,
- odkurzanie i pranie wykładzin, tapicerki krzeseł i foteli,
- wycieranie kurzu w meblach i na meblach, na parapetach telefonicznych, urządzeniach elektrycznych i sprzęcie komputerowym z parapetów i grzejników, obrazów, 
- usuwanie zabrudzeń z przeszkleń w meblach, gablotach, drzwiach, lamp, 
- mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, brodzików, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach i łazienkach:
- mycie dozowników do mydła i ręczników oraz luster,
- mycie balustrady schodów, ścian pokrytych glazurą, kabin prysznicowych, drzwi i ościeżnic oraz okien,
- mycie urządzeń kuchennych,
- stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, łazienkach i kuchni,
- opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych zbiorczych pojemników,
- sprzątanie pomieszczeń dodatkowych w czasie pełnienia zastępstwa na czas nieobecności w pracy innej sprzątaczki,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego,
5. Poszczególne czynności powinny być wykonywane z taka częstotliwością, aby przydzielone do sprzątania pomieszczenia i teren przed wejściem do budynków, były utrzymane w nienagannym porządku i czystości.
2. Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości.
3. Zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach.
4. Współpraca z drugim pracownikiem sprzątającym, a także z użytkownikami pomieszczeń poprzez natychmiastowe reagowanie na bieżące potrzeby przez nich zgłoszone.
5. Praca na basenie w sezonie letnim na wyznaczonym przez Dyrektora GOSiR stanowisku.
6. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. 
7. Obowiązkowe używanie odzieży ochronnej, dbanie o jej właściwy stan, jak również o właściwy wygląd osobisty.
8. Wykonywanie innych prac nie wymienionych, ale wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora GOSiR Frysztak oraz kierownika basenu w sezonie letnim.


§8

VI. Komórka do spraw obsługi "Otwartych Basenów Kąpielowych"

1.  do zadań obsługi basenów w sezonie letnim należy:

1) dbanie o bezpieczeństwo i komfort klientów kąpieliska,

2) obsługa kasjerska,
3) pilnowanie o czystość wody oraz czystość obiektów,
4) pomoc przy organizacji imprez rekreacyjno-sportowych na basenie,
5) pilnowanie przestrzegania regulaminów kąpielisk,
6) dokonywanie bieżących napraw i konserwacji w celu zapewnienia dobrego stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie kąpieliska. 


§9
a) do zadań Kierownika Basenu należy:
1. Prowadzenie nadzoru nad czystością , estetyką obiektu , sprawnością urządzeń sanitarnych i technicznych.
2. Prowadzenie planowej gospodarki w zakresie zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji obiektu.
3. Odpowiedzialność na odcinku napraw i prac konserwatorskich urządzeń znajdujących się na obiekcie , w tym urządzeń napływowych i spustowych zbiornika wodnego oraz stacji uzdatniania wody.
4. Odpowiedzialność za terminowe badania w zakresie sprzętu p. poż. i wszelkich instalacji istniejących na obiekcie.
5. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu w zakresie świadczonych usług.
6. Prowadzenie harmonogramów pracy , wykazu i prawidłowego rozliczania przepracowanych godzin pracy podległych pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i P.I.P.
7. Sporządzanie planów, sprawozdań w zakresie remontów i napraw oraz koncepcji rozwojowych obiektu, 
b) do zadań ratowników należy:

1. Czuwanie nad bezpieczeństwem osób kąpiących się oraz prawidłowym użytkowaniem basenów niecek basenowych.
3. Stała obserwacja lustra wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał.
4. Wezwania pomocy, oraz podejmowanie akcji ratunkowej.
5. Oznaczenie stref dla umiejących i nie umiejących pływać, codzienne, sprawdzanie sprzętu ratunkowego, oraz zabezpieczenie i konserwacja po zakończeniu dnia. 
6. Przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Sprawdzanie ochranianego obiektu, w razie potrzeby przesunięcie stref bezpiecznego kąpania lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności. 
8. Powiadamianie Dyrektora Ośrodka o wszystkich występujących zagrożeniach bezpieczeństwa.
9. Wywieszanie na maszt flag informacyjnych odpowiedniego koloru.
10. Dopilnowanie czystości powierzchni wody i dna basenu, niedopuszczenie, używania w wodzie przedmiotów mogących powodować jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
10. Regulowanie ilością kąpiących się - zamykanie lub otwieranie wejścia do basenów – aby korzystanie z basenów było w pełni bezpieczne.
14. Informowanie, poprzez tablice informacyjne korzystających z basenów o zakazie kąpieli, o miejscach tylko dla umiejących pływać, o zakazie skoków, strefach głębi i miejscach z których korzystają grupy zorganizowane.
15. Stały nadzór nad przestrzeganiem regulaminu Otwartych Basenów Kąpielowych, egzekwowanie obmycia się w brodziku przed wejściem do basenów, sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych /gwizdek, nagłośnienie/ przekroczeń obowiązującego regulaminu, a także o nadchodzącej burzy,    
17. Reagowanie na wszelkie przypadki naruszenia regulaminu basenów, eliminowanie osób łamiących postanowienia regulaminu, w przypadkach drażliwych powiadamianie kierownictwa GOSIR Frysztak lub organy policji,
18. Prowadzenie tablic informacyjnych o aktualnej temperaturze powietrza i wody.
19. Udzielanie pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwanie pogotowia ratunkowego i powiadomienie policji, zawiadomienia kierownictwa basenu o zaistniałych problemach.
20. Używanie stroju ratownika, przestrzeganie ściśle przepisów WOPR, stałe przebywanie w obrębie basenu i niedopuszczenie do korzystania ze stanowiska i pomieszczeń ratowników osób postronnych.
21. Systematyczne prowadzenie dziennika pracy. 
22. Przestrzeganie terminów badań okresowych, ważności książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 
23. Zgłaszanie Dyrektorowi propozycji usprawnień w pracy basenów.
24. Utrzymywanie ścisłej współpracy z innymi pracownikami w celu sprawnego funkcjonowania basenów i zapewnienia kopiącym się optymalnego komfortu i bezpieczeństwa. 
* * *
25. Każdorazowo w czasie godzin otwarcia kąpieliska dyżur pełni obowiązkowo dwóch ratowników z uprawnieniami ratownika wodnego. 
28. W soboty, niedziele i święta w godzinach pracy kąpieliska dyżur pełnią wszyscy ratownicy (4 ratowników).


§ 8


c) do zadań technologa chemika  należy:

1. Dbanie o należyte utrzymanie obiektu, zapobieganie niszczeniu i dewastacji.

2. Pełnienie dyżurów w stacji uzdatniania wody zgodnie z ustalonym harmonogramem, czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń, chlorowaniem i uzdatnianiem wody.
3. Pobieranie próbki wody, prowadzenie dziennika oznaczeń: zawartości chloru, wartości PH i temperatury wody,
4. Obserwowanie wskazania urządzeń pomiarowych jakości wody, porównywanie ich z własnymi pomiarami, reagowanie na nieprawidłowe wskazania.
5. Kontrolowanie zapasów środków chemicznych do chlorowania i uzdatniania wody, składanie Dyrektorowi Ośrodka zapotrzebowania na w/w środki.
6. Czuwanie nad właściwą eksploatacją urządzeń do uzdatniania wody.  
7. Przestrzeganie zasad BHP.
8. Obowiązkowo używać odzież ochronną, dbanie o jej właściwy stan, jak również o właściwy wygląd osobisty,
9. Przestrzeganie terminów badań okresowych, ważności książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
10. Zgłaszanie Dyrektorowi Ośrodka propozycji usprawnień w pracy basenów.
13. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony do dyspozycji sprzęt.
14. Utrzymywanie ścisłej współpracy z innymi pracownikami w celu sprawnego funkcjonowania basenów i zapewnienia kąpiącym się optymalnego komfortu   i bezpieczeństwa.
15. Wykonywanie poleconych czynności w okolicach niecki basenu w kamizelce  ratunkowej (dotyczy osób nie umiejących pływać), 


d) do zadań kasjera należy:
1. Sprzedawanie biletów z kasy fiskalnej według ich przeznaczenia (dotyczy wieku dzieci i młodzieży), bilety ulgowe sprzedawać: dla dzieci do lat 7 – na podstawie dowodu  osobistego rodzica, dla młodzieży starszej i studentów – na podstawie ważnej legitymacji, oraz dla dorosłych po godz. 16-tej z wyjątkiem sobót i niedziel (dot. dorosłych).
2. Przyjmować rzeczy wartościowe do depozytu – wydawać potwierdzenie przyjęcia do depozytu.
3. Nie dopuszczać do przebywania w pomieszczeniu kasy osób nieuprawnionych.
4. Ponoszenie odpowiedzialności  materialnej za stan kasy i rzeczy pozostawionych w depozycie.
5. Rozliczenie kasy, wykonanie raportu dziennego i przygotowanie dziennego utargu do wpłaty do banku. 
6. Ponoszenie  odpowiedzialności za powierzone pieniądze oraz i inne rzeczy wartościowe, jak również za kasę fiskalną i za błędnie wprowadzone do kasy dane.

e) do zadań biletera   należy:
1.  Pełnić dyżur przy bramie wejściowej Kąpieliska.
2.  Pilnować ładu i porządku w okolicach kasy, bramy głównej i pomieszczeń gastronomii.
3. Bezwzględnie przestrzegać wpuszczania na teren basenów osób posiadających ważny bilet wstępu – nieprzestrzeganie powyższego spowoduje poważne konsekwencje dyscyplinarne.
17. Wydawać osobom chwilowo opuszczającym baseny bilety dodatkowe po wpisaniu na nich numeru biletu zasadniczego (po uzgodnieniu z dyrektorem GOSiR).
18. Przestrzegać zakazu wprowadzania zwierząt na teren Kąpieliska,


f) do zadań hydraulika należy:

1. Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji filtrowania i uzdatniania wody oraz innych urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych basenów.
2. Pełnienie dyżurów zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3. Utrzymanie porządku i czystości w stacji uzdatniania wody.
4. dokonywanie systematycznych przeglądów (w czasie pełnionego dyżuru) wszystkich urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie całego obiektu, sprawdzenie prawidłowości ich funkcjonowania i stanu technicznego. W razie stwierdzenia jakichkolwiek usterek, niezwłoczne ich usunięcie lub zabezpieczenie. Stwierdzone usterki zgłosić Dyrektorowi Ośrodka,
5. Systematyczna konserwacja i naprawy urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej, zapobieganie ich  niszczeniu i dewastacji.
6. Prowadzenie dziennika dyżuru (wpisywanie wykonywanych prac i dokonanych przeglądów) oraz przekazywanie następcy zadań lub uwag dotyczących zauważonych usterek i awarii w formie pisemnej. 
7. Wykonywanie pracy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Ośrodka.
8. Pełnienie zastępstw na innych stanowiskach pracy, w zależności od potrzeb, na polecenie Dyrektora Ośrodka.
9. Ścisłe przestrzeganie Regulaminu Pracy i Zarządzeń obowiązujących na terenie basenów i GOSiR Frysztak.
10. Zgłaszanie Dyrektorowi propozycji usprawnień w pracy basenów.
11. utrzymywanie ścisłej współpracy z innymi pracownikami w celu sprawnego funkcjonowania Kąpieliska i zapewnienia kopiącym się optymalnego komfortu i bezpieczeństwa.
12. wykonywanie poleconych czynności w okolicach niecki basenu w kamizelce ratunkowej (dotyczy osób nie umiejących pływać).
***
13. dyżurujący hydraulik-elektryk nie może opuścić miejsca pracy przed przekazaniem obowiązków zmiennikowi.  

g) do zadań hydraulika – elektryka należy:
1. Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji filtrowania i uzdatniania wody oraz innych urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych basenów oraz odpowiednie zabezpieczenie i konserwacja instalacji elektrycznych. 
2. Pełnienie dyżurów zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3. Utrzymanie porządku i czystości w stacji uzdatniania wody.
4. dokonywanie systematycznych przeglądów (w czasie pełnionego dyżuru) wszystkich urządzeń wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych na terenie całego obiektu, sprawdzenie prawidłowości ich funkcjonowania i stanu technicznego. W razie stwierdzenia jakichkolwiek usterek, niezwłoczne ich usunięcie lub zabezpieczenie. Stwierdzone usterki zgłosić Dyrektorowi Ośrodka,
5. Systematyczna konserwacja i naprawy urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej, zapobieganie ich  niszczeniu i dewastacji.
6. Prowadzenie dziennika dyżuru (wpisywanie wykonywanych prac i dokonanych przeglądów) oraz przekazywanie następcy zadań lub uwag dotyczących zauważonych usterek i awarii w formie pisemnej. 
7. Wykonywanie pracy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Ośrodka.
8. Pełnienie zastępstw na innych stanowiskach pracy, w zależności od potrzeb, na polecenie Dyrektora Ośrodka.
9. Ścisłe przestrzeganie Regulaminu Pracy i Zarządzeń obowiązujących na terenie basenów i GOSiR Frysztak.
10. Zgłaszanie Dyrektorowi propozycji usprawnień w pracy basenów.
11. utrzymywanie ścisłej współpracy z innymi pracownikami w celu sprawnego funkcjonowania Kąpieliska i zapewnienia kopiącym się optymalnego komfortu i bezpieczeństwa.
12. wykonywanie poleconych czynności w okolicach niecki basenu w kamizelce ratunkowej (dotyczy osób nie umiejących pływać).
***
13. dyżurujący hydraulik-elektryk nie może opuścić miejsca pracy przed przekazaniem obowiązków zmiennikowi.  

h) do zadań dozorcy należy:
1. Rozpoczynanie dozorowania w godzinach ustalonych harmonogramem przez Dyrektora Ośrodka.
2. Sprawdzenie – kontrolowanie zamknięć pomieszczeń oraz bram wejściowych.
3. Nie wpuszczanie na teren basenów osób niezatrudnionych po godzinach zamknięcia i w dni kiedy baseny są nieczynne.
4. Kontrolować cyklicznie (nie rzadziej niż raz na godzinę) cały obiekt  –  zwracając uwagę na ochronę ppoż, właściwe zabezpieczenie przed kradzieżą i  dewastacją obiektu.
5. W przypadku zauważenia zagrożenia pożarowego, powiadomić Straż Pożarną, Policję i Dyrektora Ośrodka lub wyznaczonego przez niego kierownika.
6. W wypadku zauważenia kradzieży lub włamania zawiadomić Policję  i Dyrektora Ośrodka,
7. Przed rozpoczęciem dyżuru sprawdzić wyposażenie basenów, na podstawie posiadanego wykazu.
9. Czyścić dno i boki niecki kąpieliska przy użyciu odkurzacza uwzględniając właściwą jego eksploatację.
10. Dozorca ponosi materialną odpowiedzialność za powierzone mienie i otrzymany do dyspozycji sprzęt.

i) do zadań sprzątaczki  należy: 

1. Dbać o należyte utrzymanie obiektu, zapobiegać niszczeniu i dewastacji. 
2. Utrzymanie porządku i czystości w obrębie basenów (w tym: niecki basenu, terenów zielonych, szatni, toalet i stacji oczyszczania i uzdatniania wody).
3. Co godzinę dokonywać obchodu w ciągu dnia pracy ze zwróceniem uwagi na utrzymywanie czystości na całym terenie należącym do basenów. 
4. Należyte użytkowanie i przechowywanie powierzonego sprzętu.
5. Przestrzeganie zasad BHP.
6. Obowiązkowe używanie odzieży ochronnej, dbanie o jej właściwy stan, jak również o właściwy wygląd osobisty.
7. Wykonywanie pracy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Ośrodka lub wyznaczonego przez niego kierownika basenów.
8.   Pełnienie zastępstw na innych stanowiskach pracy, w zależności od potrzeb. 
9. Ścisłe przestrzeganie Regulaminu Pracy i Zarządzeń obowiązujących na terenie basenów  i GOSiR Frysztak.
10. Zgłaszanie Dyrektorowi Ośrodka propozycji usprawnień w pracy Kąpieliska.
11. Odpowiedzialność materialną za powierzony do dyspozycji sprzęt.
12. Utrzymywanie ścisłej współpracy z innymi pracownikami w celu sprawnego funkcjonowania basenów i zapewnienia kąpiącym się optymalnego komfortu  i bezpieczeństwa.
13. Wykonywanie poleconych czynności w okolicach niecki basenu w kamizelce ratunkowej (dotyczy osób nie umiejących pływać). 
14. Wykonywanie wskazanych prac i obowiązków na całym obiekcie GOSiR-u na polecenie Dyrektora GOSiR lub wyznaczonego przez niego kierownika Kąpieliska.
  
 § 10
VII. Dokumenty księgowe:
Dokumenty obrotu pieniężnego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiące podstawę do wydatkowania lub otrzymania środków pieniężnych podpisują łącznie Dyrektor Ośrodka i Główny Księgowy.

 § 11
VIII. Zasady Kontroli wewnętrznej i zewnętrznej:
a) kontrole wewnętrzną  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku sprawuje Dyrektor Ośrodka oraz  Główny Księgowy .
b. Kontrolę zewnętrzną działalności GOSiR sprawuje Rada Gminy poprzez swoje organy:
- kontrola finansowa: Komisja Rewizyjna 
- kontrola działalności: Komisja do Spraw Sportu Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, 
- bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem GOSiR sprawuje Wójt Gminy.
c) kontrole prowadzone przez specjalistyczne organa: RIO, NIK, UKS, Urząd Skarbowy i inne. 
  
 § 12
IX. Postanowienia końcowe:
a) zadania poszczególnych pracowników w komórkach określają szczegółowe zakresy czynności pracowników, przekazane w formie pisemnej.
Zakresy czynności podpisywane są własnoręcznie przez każdego z zatrudnionych pracowników i znajdują się w ich teczkach osobowych.
b) organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku  ustanowiony przez Dyrektora GOSiR w drodze Zarządzenia. 


Dyrektor GOSiR Frysztak
mgr Marek Armata 


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM