Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

REGULAMIN BAZY SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWEJ GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU


Regulamin Bazy Szkoleniowo – Wypoczynkowej
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku

1. Niniejszy Regulamin porządkowy zostaje wydany w celu zapewnienia porządku
oraz bezpieczeństwa klientów indywidualnych i grup zorganizowanych korzystających z Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej GOSiR Frysztak przy ul. Sportowej 30, 38-130 Frysztak.
2. Regulamin ustala zasady korzystania z pokojów noclegowych oraz wszystkich wynajmowanych pomieszczeń Ośrodka.
3. Regulamin obejmuje wszystkie osoby przebywające na terenie Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej.

ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA BAZY:
4. Pokoje Ośrodka wynajmowane są na doby. 
5. Doba  trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
6. Jeżeli klient nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu.
8. W przypadku, gdy klient opuści pokój po godzinie 12.00 – kierownictwo Ośrodka naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Ośrodka - Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
10. Wynajęcie innych pomieszczeń niż pokoje, takich jak sale konferencyjne (bez noclegu) jest możliwe po podpisaniu umowy z dyrektorem Ośrodka, w której zawarte będą szczegółowe zasady korzystania z  wynajętych pomieszczeń.
11. Grupy zorganizowane zobowiązane są do podpisania umowy z dyrektorem Ośrodka, w której zawarte będą szczegółowe zasady korzystania z bazy noclegowej i obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
12. Ośrodek umożliwia za dodatkową opłatą wykupienie wyżywienia (dotyczy grup zorganizowanych). Aby skorzystać z możliwości żywienia należy zgłosić ten fakt co najmniej na 10 dni przed przyjazdem grupy.
13. W trakcie pobytu grup zorganizowanych w bazie GOSiRu za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają organizatorzy wyjazdu oraz opiekunowie i kierownicy tych grup. 
14. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
15. Dzieci w wieku do 3 lat znajdujące się pod opieką przebywają na terenie Ośrodka bez wnoszenia opłaty.
16. Ośrodek zobowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej co siedem dni lub na życzenie gościa.
17. Ośrodek obowiązany jest  do świadczenia nieodpłatnie na życzenie gościa Ośrodka następujących usług:  przyjmowaniu bagażu na przechowanie.
18. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Ośrodka regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest  istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną zgłoszone do recepcji Ośrodka. 
19. Przedmioty pozostawione przez gościa będą odesłane na wskazany adres na koszt zainteresowanego. W przypadku  braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez trzy miesiące, a po tym terminie komisyjne likwidowane.
20. Gość Ośrodka nie ma prawa przekazywać zajmowanego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę, bez zgody dyrektora Ośrodka.
21. W Ośrodku należy zachować ciszę od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. 
22. Nie będą przyjmowani goście w stanie nietrzeźwym lub zakłócający swym zachowaniem spokój innych. (art. 51 k.w.).
23. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach Ośrodka nie wolno używać przyrządów zasilanych energią elektryczną np. grzałek, grzejników, żelazek. Zasada nie dotyczy ładowarek telefonicznych, laptopów i tabletów.
24. Klient Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i  urządzeń technicznych Ośrodka powstałe umyślnie 
i nieumyślnie z jego winy lub z winy odwiedzających (art. 415 k. c.). Wysokość zwrotu za uszkodzenie wyposażenia Ośrodka będzie adekwatne do wysokości kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia.
25. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie Ośrodka parking jest parkingiem niestrzeżonym.  
26. Do Ośrodka nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt.
27. Rowery i tp. środki transportu należy przechowywać w miejscu wyznaczonym przez pracownika recepcji, nie dozwolone jest przechowywanie w pomieszczeniach mieszkalnych.
28. We wszystkich pokojach oraz pomieszczeniach użytku publicznego na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (Dz. U. 2010 nr 81 poz. 529) z późniejszymi zmianami. 
Za złamanie zakazu palenia tytoniu Gość Ośrodka zostanie obciążony kwotą w wysokości 250 zł, która pozwoli na pokrycie kosztów usunięcia skutków palenia tytoniu.
29. Przebywanie na terenie Ośrodka jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Regulamin sporządzono na podstawie Dziennika Ustaw z 2006 nr 22 poz. 169.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie


Dyrektor GOiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM