Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

PODSUMOWANIE ROKU W GOSiR FRYSZTAK / DOCHODY / DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNIE SPĘDZONY ROK 2016


Rok 2016 był kontynuacją działań związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia i stwarzaniem warunków do aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy Frysztak. Mijający  rok to także kontynuacja modernizacji części noclegowej Ośrodka Sportu. Duża część działań poświęcona została na rozwijanie kierunków lokalnej turystyki. Funkcjonowanie GOSiRu rozwija się systematycznie w kierunku rozbudowywania spójnej oferty umożliwiającej zagospodarowanie czasu wolnego dla osób z terenów naszej gminy.  Ambicją ośrodka  jest także tworzenie atrakcyjnej oferty wypoczynkowej w celu przyjęcia turystów spoza naszego regionu.
  

GOSiR jest miejscem, w którym oprócz działań realizowanych przez sam Ośrodek odbywają się ważniejsze wydarzenia z życia gminy. Z bazy korzystają szkoły, stowarzyszenia, kluby i jednostki organizacyjne oraz jednostki OSP.
Ośrodek pracuje 7 dni w tygodniu. 
Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 22:00 w weekendy od 10:00 do 22:00.  
W trakcie roku poza bieżącą działalnością sportowo-rekreacyjną i turystyczną, terminowo sporządzano wszystkie sprawozdania statystyczne z wykonania funduszu płac, zatrudnienia oraz obowiązkowej sprawozdawczości wobec ZUS. Prowadzono na bieżąco ewidencję druków ścisłego zarachowania, listę obecności oraz dokumentację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.
Jednostka zatrudnia 10-ciu pracowników. Dwie osoby zatrudnione są na ½ etatu i ośmiu pracowników zatrudnionych w pełnym zakresie wymiaru czasu pracy. W śród kadry są pracownicy wykonujące zadania nie tylko w Ośrodku Sportu. Pani Joanna Mikuszewska – Szombara prowadzi księgowość w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej z kolei Pan Janusz Muszyński pełni funkcję kierowcy  także w GOKu.


Zatrudnienie jest zwiększane w trakcie funkcjonowania Otwartych Basenów Kąpielowych. Podczas sezonu 2016  zatrudniliśmy dodatkowo 12 osób na następujących  stanowiskach:
- ratownik WOPR; trzy osoby,
- kasjer: dwie osoby, 
- bileter: dwie osoby,
- osoby sprzątające: dwie osoby,
- pracownicy nocni: trzy osoby. 
W celu obniżenia koszów zatrudnienia pracowników sezonowych w 2016 r. złożyliśmy wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie o organizację prac interwencyjnych osób bezrobotnych z terenu Gminy Frysztak.
W ten sposób zatrudniliśmy 7 osób otrzymując refundację w  wysokości 44263,80 zł.  Aby w pełni realizować założony plan działania i umożliwić wdrożenie atrakcyjnej  oferty Ośrodka złożyliśmy dodatkowo 2 wnioski o staż zawodowy. Zatrudnieni w ten sposób stażyści pomagali nam podczas uruchomienia, funkcjonowania i zakończenia sezonu kąpielowego oraz podczas bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowych. Staże zawodowe opłacone były w 100% przez PUP w Strzyżowie. Dodatkową pomocą było podpisanie umowy w ramach organizacji praktyk z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach praktyk studenckich otrzymaliśmy dodatkową pomoc przy pracach biurowych.

BASENY KĄPIELOWE [ funkcjonują od 10 lipca 1998 r.]: 
Frysztackie baseny są obiektem bardzo cenionym w całym województwie podkarpackim. Mimo tego że obiekt oddano do użytku 10 lipca 1998 r. to ciągle cieszą się wysoką renomą. Standard udaje się utrzymywać dzięki systematycznym remontom i konserwacjom prowadzonym przez pracowników GOSiRu. Tegoroczne przygotowanie sezonu kąpielowego wymagało wymiany płytek na dnie i ścianach niecek basenowych. Pracownicy odmalowali ogrodzenie, oraz obrzeża basenów. Wyczyszczono zjeżdżalnię w środku i na zewnątrz oraz kostkę brukową wokół korony basenowej i przy terenach zielonych. Obsługa przycięła krzewy oraz wykonała prace związane z przygotowaniem pomieszczeń socjalnych i zaplecza sportowo-szatniowego. Najwięcej zaangażowania wymagało przygotowanie stacji uzdatniania wody wraz ze sprawdzeniem sieci instalacji wodnokanalizacyjnej.  Pracownicy na bieżąco dokonywali konserwacji, napraw oraz wykonywali systematycznie koszenie trawy i pilnowali porządku.

W roku 2016 baseny były czynne od 27 czerwca do 4 września 2016 r.  W trakcie wakacji z obiektu skorzystało blisko 20 000 osób. Miniony sezon był trudny ze względu na zmienną pogodę i wahania temperatur. W trakcie wakacji z obiektu korzystali nie tylko klienci indywidualni ale także zgrupowania korzystające z bazy noclegowej Ośrodka Sportu, obozy przebywające na wypoczynku w Ośrodku Szkolno-wychowawczym we Frysztaku oraz wycieczki organizowane przez stowarzyszenia i szkoły z różnych regionów Polski. Obiekt udostępniony został również dla wolontariuszy pomagających podczas maratonów rowerowych „Cyklokarpaty”. Sezon 2016 po raz kolejny pokazał, że Otwarte Baseny Kąpielowe pełnia rolę nie tylko miejsca aktywnego wypoczynku ale również doskonałego działania marketingowego i promocyjnego.DOCHODY:
-----------------
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku prowadzi działalność komercyjną w zakresie działań statutowych w celu zmniejszenia kosztów utrzymania jednostki. W roku bieżącym prowadzona była działalność związana z funkcjonowaniem otwartych basenów kąpielowych oraz dzierżawą i wynajmem bazy noclegowej.
DOCHODY BASEN: 153268 zł 
DOCHODY NOCLEGI I WYNAJEM OBIEKTÓW: 119654,28 zł
DOCHODY RAZEM 272922,28 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych i dwadzieścia osiem groszy). 
ORGANIZACJA NOCLEGÓW I WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY:
Bardzo dużym obciążeniem w całorocznej pracy jest prowadzenie bazy noclegowej na którą składa się baza główna oraz była szkoła w Kobylu. Część noclegowa nie posiada własnej struktury organizacyjnej, a wszystkie zadania wynikające z obowiązków wobec gości wykonują pracownicy zaplecza sportowego.  Do pomocy w zakresie przygotowania pokoi noclegowych szczególnie w trakcie wymiany turnusów włączają się pracownicy zatrudnieni na basenie – jest to jednak możliwe tylko w dni, w które nie ma pogody. 
Baza noclegowa na dzień dzisiejszy dysponuje 14 pokojami co przekłada się na 40 miejsc. Największym zainteresowaniem cieszy się okres wakacyjny. W takcie letniego wypoczynku 2016 przyjęliśmy następujące zgrupowania sportowe:
25.06.2016-3.07.2016 Lider Lublin
4.07.2016-9.07.2016 Soccer Ropczyce
9.07.2016-16.07.2016 Team Gliwice
16.07.2016-24.07.2016 Akademia Nauki Rzeszów
25.07.2016-30.07.2016 Soccer Ropczyce
1.08.2016-21.08.2016 Olimpia Piekary Śląskie
22.08.2016-31.08.2016 KS Wesoła Warszawa 

SZKOŁA w KOBYLU: 
Dodatkową ofertą związaną z organizacją obozów i zgrupowań jest udostępnianie bazy noclegowej po byłej szkole w Kobylu. Baza cieszy się zainteresowaniem, mimo niskiego standardu. W bieżącym roku w trakcie wakacji gościliśmy: 
20.07.2016-28.07.2016 Orlik Lubartów
29.07.2016-4.08.2016 Hetman Zamość
04.08.2016-13.08.2016 Orlik Lubartów
15.08.2016-21.08.2016 Beskidzka Akademia Piłkarska.


Bardzo dobrą informacją jest to, że od początku 2016 roku w porównaniu do lat ubiegłych zwiększyło się zainteresowanie wynajmem noclegów przez osoby indywidualne. Z naszej bazy korzystają turyści, goście weselni, przedstawiciele firm oraz osoby odwiedzające rodziny z naszego regionu podczas różnego rodzaju świąt  i długich weekendów.ROZWÓJ TURYSTYKI GMINY FRYSZTAK: 
Jako jednostka zajmująca a się organizacją aktywnego wypoczynku mamy świadomość, że jest to branża wymagająca systematycznego rozszerzania oferty. 
W związku powyższym oprócz bieżących działań związanych z organizacją życia sportowego rozpoczęliśmy prace nad tworzeniem turystyki gminy Frysztak wraz z dokonaniem standaryzacji usług. 
W bieżącym roku oddaliśmy do użytku szlak „Kamienne Herby”. 
Cała trasa liczy 12 km / 4 godz. 
Frysztak ul. Sportowa 30 – Przystań Doliny Wisłoka - Kobyle Zagórze – Łęki Strzyżowskie – Pietrusza Wola – Rezerwat „Herby” - Kobyle Rzym –  Przystań Pod Herbami -  Frysztak. 
Szlak prowadzi do Rezerwatu geologicznego „Herby” utworzonego 31 sierpnia 1999r. Rezerwat zajmuje powierzchnię 145,85 ha i położony jest na grzbiecie pasma Herbów w granicach gmin Frysztak i Wiśniowa w Nadleśnictwie Strzyżów w Czarnorzecko - Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.Celem rezerwatu jest ochrona oryginalnych form skalnych w postaci piaskowców istebniańskich oraz buczyny karpackiej.


Tworzenie szlaku kajakowego na rzece Wisłok:
Od września 2016 r. rozpoczęły się intensywne prace nad oznaczeniem szlaku kajakowego na rzece Wisłok. Wykonie szlaku wymaga współpracy sąsiednich gmin oraz zgody RZGW w Rzeszowie. Na dzień dzisiejszy wykonano kilometraż rzeki wraz z oznaczeniem punktów charakterystycznych dla tworzonego szlaku. Uzgodniono wstępne stanowiska RZGW i RDOŚ w Rzeszowie. 
Do tworzenia szlaku włączeni zostaną także lokalni przedsiębiorcy, wytwórcy 
i rękodzielnicy. 
Promocja i Reklama
Ośrodek uczestniczył w akcji reklamowej organizowanej przez  TVP 3 w programie 
z cyklu "LATO w Regionach".  Audycja była bardzo skuteczna!!!. Po emisji programu wynajęliśmy wszystkie terminy noclegowe na wakacje 2017 r. Test to przykład tego, że warto stawiać na promocję gminy Frysztak.
Uwaga: od nowego roku w sprzedaży będą unikatowe monety (medale) okolicznościowe Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Monety sprzedawane będą jako pamiątki.


ORGANIZACJA ŻYCIA SPORTOWEGO GMINY FRYSZTAK:
Najważniejszym elementem związanym z działalnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku  jest stwarzanie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego z naciskiem na zdrowie, integrację i tradycje gminy. 
Swoje zadania realizujemy poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.  Każdego roku staramy się wdrożyć ofertę z uwzględnieniem dzieci, młodzieży i dorosłych o różnych zainteresowaniach i różnym stopniu zaawansowania. 
Zwracamy uwagę na to aby zagospodarować okres letniego i zimowego wypoczynku, długie weekendy, dni świąteczne oraz popołudnia. 
Ośrodek sportu wdraża cykliczne zajęcia sportowe oraz imprezy okolicznościowe na szczeblu gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Oferta sportowa skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców naszej gminy ale podczas  wielu imprez mamy przyjemność gościć uczestników spoza naszego regionu.

WYKAZ IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH: LISTOPAD GRUDZIEŃ: 
05.11.2016 r - Otwarty Turniej Par deblowych o Mistrzostwo Gminy Frysztak,
05.11.2016 r. Rozstrzygnięcie I edycji konkursu na nazwę hotelu GOSiR Frysztak,
12.11.2016 r. V Bieg Niepodległości z GOSiR Frysztak,
19.11.2016 r. Bal Charytatywny przy współpracy ze Stowarzyszeniem - "Jest Taka Sprawa".
26.11.2016 r. Festiwal Filmowy "Watch Docs"
26.11.2016 r. Turniej piłkarski 4x4,
03.12.2016 r. Mikołaj na Sportowo dla Dzieci
09.12.2016 r. Rozpoczęcie Akademii Żeglarskiej,
10.12.2016 r. Charytatywny Maraton Fitness,
10.12.2016 r. Udział Siatkarzy GOSiR w Turnieju Zaprzyjaźnionych Gmin,
18.12.2016 r. Świąteczny Turniej Trójek Siatkarskich,
29.12.2016 r. Zajęcia Fitness dla Aktywnych

Stałe formy działalności:
Zajęcia Czirliderek dwie  grupy „Małe Gigantki” i „Frysztak Dance” :
Gminna Akademia Piłkarska:
Zajęcia dodatkowe:
- Zumba,
- Aerobik,
- Pilates
------------
Indywidualne rezerwacje sali gimnastycznej:
- siatkówka,
- piłka nożna,
- tenis stołowy,
- koszykówka,
------------
GMKS "Strzelec" Frysztak na obiektach GOSiRu:
- treningi,
- sparingi,
- mecze ligowe,
------------
Gminna Akademia Piłkarska na obiektach GOSiRu:
- treningi,
- sparingi,
- zajęcia szkółki bramkarskiej,
------------
Zajęcia szkolne od 8:00 do 14:30 ( od 1 września 2016 r.)
- lekcje wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku,
- lekcje wychowania fizycznego uczniów Zespołu Szkół z Lubli.WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:
Podczas całorocznej działalności staramy wdrożyć ofertę samodzielną oraz  realizowaną przy współpracy z  podmiotami funkcjonującymi na terenie gminy. Bardzo cenimy sobie współpracę z gminnymi jednostkami, organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi oraz placówkami oświatowymi. W ofercie Ośrodka znajdują się inicjatywy charytatywne, które mają na celu pomoc osobom, które wymagają szczególnej pomocy.


Roczna oferta przygotowywana jest w taki sposób aby każdy znalazł coś dla siebie.

WNIOSKI:
Biorąc pod uwagę nabyte  doświadczenie po wielu spotkaniach i rozmowach z potencjalnymi klientami oraz oczekiwaniami konsumentów wnioskuję o wzięcie pod uwagę następujących inwestycji, które pozwolą na samofinansowanie się Ośrodka Sportu:

1. Ukończenie poddasza części noclegowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- Inwestycja pozwoli na zwiększenie dochodów Ośrodka.

2.  Remont/ modernizacja basenu.
- baseny Frysztak funkcjonują już 18 lat. Jest to okres podczas którego stacja uzdatniania wody, rurociągi, kanalizacje oraz zaplecze szatniowo-socjalne wraz z nieckami basenowymi mocno się wyeksploatowały. Stan techniczny wymienionych urządzeń wymaga gruntownego remontu i wymiany.

3. Budowa boiska ze sztuczną murawą /euroboisko/ .
- wybudowanie boiska jest inwestycją, która spowodowałaby, że baza noclegowa byłaby wynajęta cały rok. Na obecną chwile istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na  typu obiekty wśród zespołów piłkarskich.  Tego typu boisko służyłoby także klubom i mieszkańcom gminy Frysztak.

4. Zadaszenie trybun z rozbudową do 102 miejsc. 
- zadaszenie i rozbudowa trybun umożliwiłaby oglądanie meczów ligowych w czasie deszczu oraz wykorzystywane było by podczas wszystkich imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

5. Modernizacja  placu zabaw. 
- Istniejący plac zabaw  co prawda posiada wszystkie certyfikaty i oceny dopuszczające do użytku ale należy wziąć pod uwagę, że od kilku lat na rynku pokazały się oferty placów zabaw o zupełnie nowej jakości znacznie podnoszące atrakcyjność zabawy. W naszym przypadku byłaby to możliwość podniesienia standardu usług nie tylko rekreacyjnych ale także hotelarskich.

6. Remont starej części parteru po stronie administracyjno-socjalnej. 
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przeszedł gruntowną modernizację części administracyjno- socjalnej, sportowej i hotelowej. Do pełnego efektu podnoszącego wizerunek Ośrodka pozostał do wyremontowania parter części administracyjnej w skład, którego wchodzą następujące pomieszczenia:
- szatnia gości z natryskami,
- szatnia gospodarzy z natryskami,
- dwa pomieszczenia biurowe, 
- magazyn sportowy,
- WC na korytarzu,
- WC dla kobiet i mężczyzn na zewnątrz, 
- korytarz.

7. Utworzeniem ogrodu hotelowego. 
- jest  to inwestycja, która pozwoliłaby na wypracowywanie dodatkowych środków oraz podniosłaby standard i atrakcyjność usług hotelarskich.

8.  Wykonanie nowej nawierzchni ba boisku asfaltowym. 
- nawierzchnia boiska asfaltowego jest w stanie wymagającym jak najszybszej wymiany. Jest to obiekt, który w ostatnim czasie znacznie pogarsza wygląd otoczenia.

9. Zakup działki:
- jest to strategiczna inwestycja, która w przyszłości pozwoli na rozszerzenie nie tylko widzialności sportowej ale także turystycznej i handlowej.

10. Zakup samochodu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w swojej ofercie ma nie tylko inicjatywy prowadzone na terenie gminy ale także wdraża wycieczki turystyczne i wyjazdy integracyjne.
PODZIĘKOWANIE:
Na zakończenie serdecznie dziękujemy Wszystkim Osobom, które korzystają z obiektów i oferty Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Państwa udział powoduje, że nasza praca staje się ważna i potrzebna. Bardzo Dziękujemy...
Dziękuję  za pomoc, wyrozumiałość  i życzliwość władzom Gminy. Dziękuję Wójtowi Gminy Frysztak Panu Janowi Ziarnikowi oraz Radnym, którzy wspierają rozwój sportu i zdrowy styl życia oraz chcą rozwijać turystykę w naszej gminie jako dziedzinę gałęzi gospodarczej.  Dziękuję wszystkim instytucjom współpracującym z Ośrodkiem, klubom sportowym, dyrektorom   szkół i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.
Serdecznie dziękuję Sekretarzowi gminy za współpracę i pomoc w wielu trudnych sprawach. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za współpracę. Dziękuję członkom Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przeznaczone środki w ramach realizacji wniosku profilaktyki antyalkoholowej.
Dziękuję jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej za pomoc w zabezpieczeniu imprez oraz pomoc sytuacjach awaryjnych. Na zakończenie chciałbym podziękować i jednocześnie zwrócić uwagę na zaangażowanie pracowników Ośrodka Sportu. Wszyscy pracownicy merytoryczni jak i pracownicy zaplecza sportowego przez cały rok włączali się w organizację imprez sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez Ośrodek. Cały rok pracowali na dwie zmiany oraz w weekendy i święta. Niejednokrotnie podczas prac remontowych wypożyczali swój prywatny sprzęt i korzystali w własnych samochodów.
Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Ośrodka, ludziom dobrej woli i wszystkim, którzy wspierali nasze działania przyczyniając się do rozwoju sportu w gminie Frysztak.
Dziękujemy Wszystkim Państwu, że jesteście z nami...


W roku 2017 obchodzimy 30 urodziny

-------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdania 2016:
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2016 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2016 kliknij tu
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ  2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD GRUDZIEŃ  2016 - kliknij tu 
-------------------------------------------------------------------------------
Archiwum - rok 2015
SPRAWOZDANIA OD 1 STYCZNIA 2015
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2015 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2015 - kliknij tu  
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2015 - kliknij tu 
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2015 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2015 kliknij tu   
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD GRUDZIEŃ 2015 - kliknij tu 


PRACUJEMY DLA PAŃSTWA 7 DNI W TYGODNIU:
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 22:00
weekendy od 10:00 do 22:00 
 ZAPRASZAMY 
Opracowanie 
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM