Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

II OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ SAN 2017 - ZAPRASZAMY


Zapraszamy do udziału w "II Ogólnopolskim Spływie Kajakowym Rzeką San". Spływ odbędzie się w dniach 22-24 września 2017 r. Zapowiada się iście kajakowa uczta oraz dobra zabawa z nutą sportowej adrenaliny.
---------------------------------------------
Organizatorzy: 
* FUNDACJA KAJAKOWA TOŁHAJ – GDK
* Ośrodek Wypoczynkowy „SOSENKI”
Współorganizatorzy:
* Polski Związek Kajakowy – Kajakarstwo dla Wszystkich
* Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
* Raiffeisen Polbank
* Bank BGŻ BNP PARIBAS
* GOSIR Frysztak
* Gmina Iwonicz-Zdrój
---------------------------------------------
Komitet Organizacyjny Spływu:
Komandor Dawid Marek
V-CE Komandor Tomasz Kliś
Kwatermistrz Rafał Małek
Sędzia Główny Jan Bielecki
Władysław Grabowski
Pilot Początkowy Zbigniew Kowalski,
Grzegorz Jopek
Pilot Końcowy Bartek Łoziński
Sekretariat Wioletta Marek
Obsługa Spływu:
Piotr Banasiewicz,
Jakub Szuryn
Mirek Sworst
---------------------------------------------
Cel imprezy kajakowej:
Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze rekreacyjno – krajoznawczym.
Termin Spływu:
Spływ odbędzie się w dniach 22-24 wrzesień 2017 r.
Trasa Spływu:
Spływ odbędzie się na rzece San na odcinkach: Sanok –Mrzygłód –Krzemienna 35 km
---------------------------------------------
Warunki uczestnictwa:
- Ukończone 16 lat (niepełnoletni wyłącznie pod opieką osoby dorosłej)
- Dokonanie opłaty wpisowego
- W imprezie mogą uczestniczyć osoby nie biorące udziału w spływie, które dokonały pełnej opłaty wpisowego (w zgłoszeniu należy zaznaczyć , które osoby nie będą pływały kajakiem).
---------------------------------------------
Sprzęt:
Uczestnicy są zobowiązani posiadać własny sprzęt pływający i asekuracyjny (w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi), który spełnia odpowiednie przepisy bezpieczeństwa. Uczestnicy nie posiadający sprzętu kajakowego mogą wypożyczyć taki że sprzęt pod wcześniejszym jego zarezerwowaniem pod numerami telefonu;
Sabina Szuryn-Pelc – 509 539 947
Michał Lorenc – 503 007 362
---------------------------------------------
Wysokość wpisowego:
70 zł od osoby
dzieci oraz młodzież do lat 16 wpisowe bezpłatne
Wpisowe należy wpłacić na konto:
Bank BGŻ BNP BARIBAS 25 1600 1462 1838 6907 3000 0003
z dopiskiem SAN 2017
-------------------------------------
Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonać pisemnie, na „Karcie zgłoszenia”, wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego, na adres: Fundacja Kajakowa TOŁHAJ-GDK, 38-440 Iwonicz – Zdrój al. Partyzantów 5/16, lub na adres mail: tolhajgdk@onet.pl
Ze względu na limit miejsc, o przyjęciu na spływ decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
UWAGA: Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 20.09.2017 r. pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.
---------------------------------------------
Informacje o spływie można uzyskać pod telefonem:
510 238 893 – Dawid Marek
lub na stronie www.tolhajgdk.pl
---------------------------------------------
Weryfikacja:
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
dowód tożsamości ze zdjęciem,
dowód wpłaty wpisowego,
pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej.
Przyjmowanie uczestników:
Uczestnicy mogą zgłaszać się na spływ 22.09.2017 r. od godziny 17.00
Ośrodek wypoczynkowy „SOSENKI” Sanok ul. Gajowa 35, 38-500 Sanok
Możliwość wynajęcia domku – więcej informacji pod nr. telefonu 509-539-947
---------------------------------------------
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:
nocleg na polu namiotowym z dostępem do sanitariatów o kuchni polowej,
transport sprzętu wypożyczonego od organizatora, oraz własnego podczas spływu,
posiłek gorący po pierwszym etapie spływu oraz w drugi dzień po zakończeniu spływu,
ubezpieczenie NW, doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu,
upominki dla zwycięzców poszczególnych konkurencji indywidualnych,
puchary dla zwycięskich drużyn,
punkty do TOK PZKaj / PTTK
--------------------------------------------------
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
podporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa Spływu oraz zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Spływu,
bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w trakcie trwania etapów spływu płynięcia w kamizelce asekuracyjnej,
udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy tej pomocy potrzebują, pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz dbania o sprzęt wypożyczony i zabezpieczenia go po etapach zgodnie z poleceniami Kierownictwa Spływu,
Zachowania ustalonego porządku, podczas trasy spływu, w tym bezwzględnego 
zakazu wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym,
przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie
--------------------------------------------------
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe.
Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika, w czasie trwania spływu.
Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa Spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.
Kierownictwo Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników.
Kierownictwo Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż związanych z organizacją imprezy.
Podczas imprezy zostaną rozegrane konkurencje indywidualne i drużynowe, których wykaz zamieszczony jest, wraz ze szczegółami rozgrywania poszczególnych konkurencji, w Załączniku nr 1, który dostarczany jest przy weryfikacji.
W czasie trwania spływu działać będzie Komisja Sędziowska, która w oparciu o Szczegółowy Regulamin (Załącznik nr 1), przeprowadzi klasyfikację drużynową.
Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu (Załącznik nr 2), w zależności od zaistniałej sytuacji.
Załącznik nr 1
Szczegółowy Regulamin spływu i punktacji
I. Cel regulaminu.
Celem regulaminu jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na trasie spływu oraz obiektywne ustalenie kolejności zajętych miejsc przez drużyny i uczestników poszczególnych konkurencji.
II. Zasada pokonywania trasy spływu.
W spływie biorą udział uczestnicy zweryfikowani w sekretariacie spływu przed rozpoczęciem
spływu.
Uczestnicy zobowiązani są pływać w osadach, w których zostali zweryfikowani.
Każdy z etapów rozpoczyna się i kończy w ustalonym programowo czasie (załącznik nr 2).
Trasa spływu pokonywana jest przez uczestników w ustalonym, przez Kierownictwo Spływu,
porządku. Spływ otwierają i zamykają piloci spływu.
Każda osada w sposób widoczny oznaczona jest numerem startowym, który ustnie zgłasza
sędziemu na starcie i mecie danego etapu. Zgłoszenie numeru uznaje się za dokonane, gdy 
sędzia powtórzy usłyszany numer.
III . Punktacja spływu:
W punktacji spływu biorą udział wszyscy uczestnicy, z wyjątkiem Kierownictwa Spływu.
Podczas każdej konkurencji indywidualnej, rozgrywanej podczas imprezy, zgodnie z zasadami
rozgrywania konkurencji, prowadzona jest klasyfikacja startujących. Pierwszych
trzech zwycięzców nagrodzonych zostanie upominkami. 
Podczas spływu prowadzona jest klasyfikacja drużynowa wg poniższych zasad:
O kolejności drużyn decyduje suma punktów dodatnich i ujemnych zdobytych przez poszczególnych członków ekipy oraz punktów zdobytych przez ekipę w konkurencjach drużynowych. Punktację drużynową wygrywa ekipa, która zdobędzie największą ilość punktów.
I miejsce – 100 pkt. 
II miejsce – 90 pkt.
III miejsce – 80 pkt
IV miejsce – 70 pkt.
V miejsce – 60 pkt
VI miejsce – 50 pkt.
Punkty ujemne mogą być przyznane ekipie za:
wykluczenie ze spływu członka ekipy (- 100 pkt.)
za nieprzestrzeganie przez członków ekipy postanowień Regulaminu Spływu (- 80 pkt.)
za opóźnienie startu i przypłynięcie po zamknięciu mety przez członków danej ekipy (- 100 pkt.) lub wykluczenie
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o kolejności
drużyn zdecyduje wyższa średnia wieku danej ekipy tj. wygrywa starsza ekipa.
Uczestnikom spływu przysługuje prawo do składania protestów według poniższych zasad:
30 min. po ogłoszeniu wyników na tablicy ogłoszeń,
wadium w wys. 50 zł – w przypadku uznania protestu przysługuje zwrot wniesionego wadium,
Ewentualni sponsorzy mają prawo do ustanowienia, w porozumieniu z Kierownictwem 
Spływu, własnych kryteriów przyznawania fundowanych nagród.
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Kierownictwu Spływu.
Załącznik nr 2
22.09.2017 r. - piątek
17.00 - przyjmowanie uczestników – weryfikacja Ośrodek wypoczynkowy „Sosenki”
20.00 – integracja kajakowa przy muzyce 
24.00 – cisza nocna 
23.09.2017 r. – sobota
8.00-9.00 ciąg dalszy weryfikacji /ośrodek wypoczynkowy „Sosenki”/
10.00 - uroczyste otwarcie spływu
11.30 - start do I etapu 
Sanok – Mrzygłód 12 km 
15.00 – 16.00 rozdanie gorącego posiłku 
19:30 – Ognisko spływowe z pieczeniem kiełbasek /kiełbaski zapewnia organizator oraz coś……/
24:00 – Cisza nocna
24.09.2016 r. – niedziela
9.30 – 10.30 – start do II etapu
Mrzygłód – Krzemienna 23 km
14.30 – uroczyste zakończenie spływu
Rozdanie medali dla wszystkich, dyplomów, nagród i pucharów.
15.00 - Obiad
---------------------------------------------
Więcej informacji na temat spływu na Fanpage Spływu - kliknij tu 

W imieniu wszystkich organizatorów zapraszam
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM