Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

ROZLICZENIE BASENÓW - PROMOCJA ZDROWIA I DZIAŁALNOŚĆ, KTÓRA SIĘ OPŁACA (przychód ponad 190000 zł)


Otwarte baseny kąpielowe pełnią ważną rolę w propagowaniu zdrowego stylu życia, promocji gminy, rozwoju oferty turystycznej i hotelarskiej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku oraz innych obiektów w regionie świadczących podobne usługi. Za priorytet stawiamy bezpieczeństwo, czystość oraz jakość obsługi.


Działamy na podstawie:
- art. 1-36 ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 656),
-------------------
- art. 40-42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 446),
-------------------
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (DzU z 2012 r. poz. 286),
-------------------
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DzU z 2015 r. poz. 2016),
-------------------
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (DzU z 2012 r. poz. 108),
-------------------
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (DzU z 2012 r. poz. 261).
-------------------
SPOSÓB WYKORZYSTANIA WODY: 
Od 10 lipca 1998 r. woda na baseny wykorzystują wodę GZK Frysztak. Staramy się tak pracować aby wykorzystywana woda w celach funkcjonowania  basenów nie obciążała wodociągów w sposób uniemożliwiający zabezpieczenie w wodę gospodarstw prywatnych.
Wypracowane metody pozwalają nam utrzymać baseny kilka dni bez dopełniania świeżej wody - w przypadku suchego lata  nie mamy potrzeby natychmiastowego zamykania obiektu w przypadku kryzysu z wodą . Od początku funkcjonowania basenów na pierwszym miejscu zaopatrywani w wodę są indywidualni mieszkańcy gminy Frysztak. OKRES I GODZINY PRACY 
OTWARTYCH BASENÓW KĄPIELOWYCH GOSiR FRYSZTAK
ANALIZA ZA ROK 2017 
--------------------------------------

- baseny w 2017 r. pracowały 70 dni, tj. od 24.06.2017 r. do 01.09.2017 r. 
- godziny dostępne dla gości: codziennie  od 9:00 do 19:00
- obsługa zmianowa pracowała od 8:00 do 20:00
- ratownicy zabezpieczali baseny od 9:00 do 19:00
- hydraulicy pracowali  24/h 
----------------------------------------------------------------------

OBSŁUGA BASENÓW, PRZEPISY I ZAKRES PRAC:

Ratownicy według obowiązujących przepisów: 
Od dnia 28 stycznia 2012 roku, obowiązuje w tej kwestii Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku, w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. Ten akt prawny w § 2, ustala następujące normy dotyczące liczby ratowników wodnych, na poszczególnych rodzajach obszarów wodnych:
W przypadku pływalni:
- dysponującej nieckami basenowymi o długości do 25 m - jeden ratownik wodny,
- dysponującej nieckami basenowymi o długości 25-50 m - dwóch ratowników wodnych,
- dysponującej nieckami basenowymi o długości powyżej 50 m - trzech ratowników wodnych;
- w przypadku innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m - co najmniej jeden ratownik wodny.
--------------------------
Kasierki 2 osoby - zatrudnienie refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy. (Sprzedaż biletów, obsługa kas fiskalnych, porządek na stanowisku pracy, rozliczania dochodów). 
--------------------------
Obsługa Sprzątająca 2 osoby - zatrudnienie refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy. (Porządek na basenach, terenach zielonych, szatniach i sanitariatach itp). 
--------------------------
Bileterzy 2 osoby - zatrudnienie refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy) kontrola zakupionych biletów, nadzór nad ilością osób wchodzących i wychodzących oraz kontrola nad wnoszeniem rzeczy zakazanych ze względu bezpieczeństwa wynikających z Regulaminu kąpieliska).  
--------------------------
Hydraulicy obsługa nocna 3 osoby + 1 osoba zatrudniona w ośrodku na stałe. 
Obsługa nocna (hydraulicy):  osoby odpowiedzialne za pilnowanie obiektu 24/h. W obowiązku pracowników leży  dozowanie środków chemicznych, badanie PH wody oraz ilości chloru, nadzór nad odpowiednią ilością wody, obsługa stacji uzdatniania wody, dbanie o porządek na obiektach, ochrona przed wejściem osób niepożądanych w miejsca przeznaczone tylko dla pracowników oraz po godzinach funkcjonowania obiektów. 
--------------------------
Kierownik basenu osoba zatrudniona na stałe w Ośrodku sportu. Kierownik kąpieliska odpowiedzialny jest za przygotowanie obiektów, bieżące funkcjonowanie, nadzór nad osobami zatrudnionymi sezonowo oraz zabezpieczenie bazy przed zimą. Kierownik dba także o wszystkie sprawy związane z prawidłową działalnością instalacji, urządzeń i zamówienia środków potrzebnych do odpowiedniego utrzymywania wody. 
--------------------------
WYDATKI 2017:
------------------------------------------

PRZYGOTOWANIE SEZONU:
Zakup płytek, kleju hydroizolacji itp wraz z wykonaniem prac remontowych i konserwacyjnych w nieckach basenowych. Naprawy i konserwacje stacji uzdatniania wody, w szatniach, pomieszczeniach socjalnych, przebieralniach itp. Pielęgnacja terenów zielonych, czyszczenie płytek, kostki brukowej oraz zjeżdżalni i elementów ogrodzenia zewnętrznego wraz z koroną basenów basenów. 
SUMA KOSZTÓW: 9700 zł  (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych).
--------------------------------------
KOSZTY ZATRUDNIENIA:
- ratownicy, kasjerzy, bileterzy, obsługa sprzątająca, hydraulicy: 75291 zł
(powyższe koszty zatrudnienia udało się uzyskać dzięki refundacji w wysokości 42 000 zł Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie).
SUMA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA: 75291 zł (słownie:  siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych).
---------------------------------------
KOSZTY WODY ENERGII:
- woda i kanalizacja: 20000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
-  kwota za wodę zostaje w gminnym budżecie ponieważ wpłacana jest to GZK Frysztak,
- energia elektryczna 23 000 zł,
SUMA KOSZTÓW ENERGII I WODY: 43 000 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych).
--------------------------------------
Inne koszty związane z obsługą basenu: 
- środki chemiczne (utrzymanie wody w nieckach basenowych),
- środki czystość + kosze  (utrzymanie porządku w szatniach, przebieralniach itp.),
- wyposażenie apteczki ratowników,
- kwiaty,
- ocena jednoroczna obiektu,
- protokoły elektryczne przepięciowe i przeciwporażeniowe,
- przegląd kominiarski,
- ubiór roboczy (koszulki firmowe basenowe),
- badania wody: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
SUMA KOSZTÓW 15073 zł (Słownie: piętnaście tysięcy, siedemdziesiąt trzy złote).
-----------------------------------
Awarie (silników trzech pomp) – 6600 zł ( wymienione silniki pracowały od 1998 r. bez żadnej usterki. Przyczyną awarii była wieloletnia praca w trudnych warunkach takich jak wysokie temperatury i wilgoć).


WYDATKI: 
RAZEM KOSZTY PRZYGOTOWANIA
 I UTRZYMANIA BASENÓW W 2017 r. : 
149664 zł 
(słownie:sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote).
-----------------------------------

PRZYCHODY:

Z Otwartych Basenów Frysztak w roku 2017 skorzystało 24498 osób
Dochód ze sprzedaży biletów oraz dzierżawy baru wyniosł 193 0000 zł
RAZEM PRZYCHÓD
Z FUNKCJONOWANIA BASENÓW WYNIÓSŁ:
193 000 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysięce złotych).
---------------------
Cennik 2017:
Bilet normalny całodniowy:
- dzieci do lat 7 pod opieką osób dorosłych  4 zł
- młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści 7 zł
- dorośli  10 zł
Bilet zniżkowy w godz. 17:00 do 19:00 z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt:
- dzieci do lat 7 pod opieką osób dorosłych  3 zł
- młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści  4 zł
- dorośli  5 zł
Powyższe ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8%.
Osoby posiadające Ogólnopolską Kartę Duża Rodzina otrzymały 10% zniżkę od wymienionych cen biletów.
-----------------------------

ROZLICZENIE 2017:

Suma kosztów związanych z sezonowym utrzymaniem basenów: 149664 zł
Dochody: 193000 zł
Kalkulacja: 193000 zł – 149664 zł = 43336 zł
Po odliczeniu wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem obiektów i zatrudnieniem basen w roku 2017 zarobił: 43336 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych). 
--------------------------
Dzięki funkcjonowaniu basenów stwarzamy warunki do prowadzenia zdrowego stylu życia, promujemy region, dajemy zatrudnienie, uzyskujemy dotacje z PUP w Strzyżowie i wypracowujemy dochody w celu obniżenia kosztów utrzymania Ośrodka. 
Zapraszamy do wspierania lokalnego rynku usług.
--------------------------
Uwaga: na temat działalności basenów krąży wiele plotek, które mogą być nieprawdziwe.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
w biurze GOSiR przy ul. Sportowej 30, lub tel. pod nr. 503-300-552 lub drogą elektroniczną: e-mail: marek.armata@gosir.frysztak.pl
Chętnie odpowiem na wszystkie wątpliwości. 

Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM