Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

"FRYSZTACKIE PERŁY"- KONKURS PLASTYCZNY - GOSIR i GOK Frysztak - zapraszają !

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Frysztaku zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Frysztackie Perły”. Jest to pomysł na długie wieczory oraz pandemię - można wykorzystać czas spędzony w domu na stworzenie obrazu, rysunku, grafiki, płaskorzeźby itp. 
Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych  bez względu na wiek. Celem konkursu jest promocja artystów związanych z Gminą Frysztak, stworzenie galerii, która będzie jednocześnie dekoracją ścian w części hotelowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
Temat:
„Frysztackie Perły”- bardzo szeroki, pozwalający wyzwolić inwencję twórczą wszystkim uczestnikom chcącym pokazać najpiękniejsze walory frysztackich krajobrazów.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
POD HASŁEM: „FRYSZTACKIE PERŁY” 
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. 

I. ORGANIZATORZY: 
1. Pomysłodawcą i Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Frysztaku.
2. Organizatorzy odpowiadają za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

II. CELE KONKURSU:
1. Promocja sztuki lokalnych artystów związanych z Gminą Frysztak
2. Promocja największych walorów Gminy Frysztak
3. Przystrojenie wnętrza w obiekcie noclegowym w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
we Frysztaku.
4. Integracja środowisk twórczych i sportowych.
5. Upowszechnianie idei promocji ruchu artystycznego.

III. ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO
1. Konkurs jest skierowany zarówno dla amatorów jak i twórców profesjonalnych.
2. Techniki dowolne: malarstwo, rysunek, grafika, płaskorzeźba, techniki łączone.
3. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace uprzednio nienagradzane, będące dziełem autora, który zgłasza się jako uczestnik konkursu.
4. Do konkursu można zgłaszać prace, których wymiary nie przekraczają rozmiaru 29,7 x 42,0 cm (format a3). Prace przekraczające wymieniony format nie zostaną dopuszczone do konkursu.
5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po dwie prace.
6. Każda praca powinna posiadać opis umieszczony na odwrocie i zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko, wiek autora
-adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail (opcjonalnie),
-tytuł pracy
7. Warunkiem przyjęcia przy pracy konkursowej w siedzibie Organizatora (GOSIR), jest dostarczenie opisanej pracy oraz wypełnionej karty zgłoszenia, którą można pobrać ze strony lub wypełnić na miejscu.

IV. SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA PRAC: 
1. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku,
ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak.
2. Termin składania prac do dnia 28.02.2021 r.
3. Prace plastyczne można również dostarczać kurierem na podany wyżej adres.
4. Istnieje możliwość zgłoszenia pracy do konkursu za pośrednictwem innej osoby, ale należy spełnić wszystkie warunki ujęte w niniejszym regulaminie, zwłaszcza te ujęte w punkcie 7 zasad konkursu.
5. Prace nienagrodzone będą do odbioru do 30.04.2020.
6. Informacje na temat konkursu i sposobu dostarczenia i odbioru prac można uzyskać osobiście
w siedzibie GOSiR Frysztak pod adresem e-mailowym: osrodek@gosir.frysztak.pl lub pod numerem telefonu: 17 2777 111 / 516 625 582
7. Autor przekazuje bezpłatnie prace na rzecz organizatora. Praca staje się własnością organizatora konkursu.

V. KOMISJA KONKURSOWA:
1. Komisję oceniającą powołują Organizatorzy. W skład komisji będą wchodzić miłośnicy sztuki.
2. Spośród dostarczonych prac komisja wybierze 12 prac, które ozdabiać będą ściany w obiekcie noclegowym GOSiR Frysztak.
3. Decyzje komisji są suwerenne i ostateczne. Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie.

VI. KRYTERIA OCENY:
1. Prace zgodne z mottem konkursu
2. Poziom wykonania.
3. Ogólny wyraz artystyczny

VII. NAGRODY: 

1. Fundatorem nagród jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
2. W konkursie zostaną przyznane pamiątkowe dyplomy oraz bony na korzystanie z usług GOSiR Frysztak dla autorów 12 nagrodzonych prac.
3. Organizator nie ma obowiązku wysyłania nagród pocztą.
4. Odbiór nagród nastąpi w dniu ogłoszenia wyników, za okazaniem dowodu tożsamości
przez laureata.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w kwestii przyznania nagród.

VIII. TERMIN I MIEJSCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW: 
1. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy nastąpi w marcu 2021r . w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji we Frysztaku. O wynikach konkursu poinformujemy laureatów telefonicznie
lub e-mailowo.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Frysztaku oraz Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku.
3. Wystawę prac będzie można oglądać na hotelowym korytarzu w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji we Frysztaku.

IX. DANE OSOBOWE: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników
i laureatów jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku we współpracy z GOK Frysztak. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.
z 2016r. NR 119, str., dalej RODO).
2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6. Ust. 1 f RODO. Dane osobowe
są przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wzniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Zapraszamy do udziału!
GOSiR i GOK Frysztak

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM