Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

STARTUJEMY: GOSiR Frysztak członkiem Polskiego Związku Kajakowego

 Szanowni Państwo, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy , że wznawiamy działalność w zakresie nowego Rozporządzenia:

Od 12 lutego 2020 r. udostępniamy dla Państwa obiekty zewnętrzne oraz jako członek Polskiego Związku Kajakowego zaprosimy Państwa do udziału w wydarzeniach sportowych na podstawie:
ust.
5) „zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych”;
8) „obiektów sportowych na otwartym powietrzu”;
9) „kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających”;
-------------------------------------------------------------
Aby znaleźć nas jako członka PZKaj należy wejść na stronę: 
kliknąć w zakładki w górnej prawej stronie PZKaj – Członkowie – Kluby Turystyki Kajakowej  - znajdujemy się na pozycji  29. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku lub kliknij tu Pełna treść Rozporządzenia w zakresie 
sportu i rekreacji


l) ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„15. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej
ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2) );

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);

3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej
lub paraolimpiskiej;

4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie;

5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;

6) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;

7) organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich,
o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);

8) obiektów sportowych na otwartym powietrzu;

9) kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających;

10) basenów.

16. Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1–7, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych lub Akademicki Związek Sportowy.”, m) w ust. 17 w pkt 1 uchyla się lit. a,


Zapraszamy
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM