Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

P I E S Z Y R AJ D N I E P O D L E G Ł O Ś C I Śladami lokalnego patriotyzmu - zapraszamyP I E S Z Y R AJ D N I E P O D L E G Ł O Ś C I Śladami lokalnego patriotyzmu 12 listopada 2022 r. 

ZAPRASZAMY:

Organizatorzy: - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku, - Ośrodek Kultury w Wiśniowej, - Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, - Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, - OSP Wiśniowa. Przy współudziale: - Powiatu Strzyżowskiego, - Gminy Frysztak, - Gminy Wiśniowa, - Gminy Strzyżów.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie do dnia 10.11.2022 r. do godziny 15:00 zgłoszenia pod numerem telefonu 17 2765590 lub e-mail: pckit@strzyzowski.pl

R e g u l a m i n  

Organizatorzy: - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku, - Ośrodek Kultury w Wiśniowej, - Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, - Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, - OSP Wiśniowa. Przy współudziale: - Powiatu Strzyżowskiego, - Gminy Frysztak, - Gminy Wiśniowa, - Gminy Strzyżów. 

2. Cele rajdu: - uczczenie 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, - poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Strzyżowskiej, - integracja mieszkańców powiatu strzyżowskiego, - propagowanie turystyki pieszej jako formy zdrowego i aktywnego wypoczynku. 

3. Trasa rajdu: Uczestnicy będą mieli do pokonania ok. 10 km trasę: Wiśniowa – Jazowa – Rezerwat przyrody „Herby” – Wiśniowa. 

4. Program: 9:30 - 10:00 – rejestracja uczestników w Zespole Parkowo Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej. Start rajdu, 12:30 – wspólne ognisko, udział w losowaniu upominków,  13:30 - zakończenie rajdu. 

5. Warunki uczestnictwa: Rajd jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczną. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby niepełnoletnie, pod warunkiem sprawowania nad nimi opieki przez opiekuna. Możliwe są zmiany w regulaminie, w tym zmiana terminu rajdu lub jego odwołanie. Stosowne komunikaty pojawią na stronach organizatorów. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie do dnia 10.11.2022 r. do godziny 15:00 zgłoszenia pod numerem telefonu 17 2765590 lub e-mail: pckit@strzyzowski.pl 

6. Świadczenia dla zgłoszonych w terminie: upominki w drodze losowania,  poczęstunek (kiełbaska z ogniska, kawa, herbata, woda). 

7. Obowiązki uczestników:  przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów ppoż. i ochrony przyrody,  posiadanie ubioru dostosowanego do warunków atmosferycznych,  stosowanie się do poleceń organizatorów. 

8. Postanowienia końcowe: W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych program wydarzenia może ulec zmianie lub wydarzenie może zostać odwołane. Uczestnicy rajdu w rozumieniu RODO, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji imprezy, biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, ubezpieczają się we własnym zakresie i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna. GÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  Administratorem Państwa danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej (PCKiT), Wiśniowa 193, 38-124 Wiśniowa. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.strzyzow@gmail.com lub korespondencyjnie na adres Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu: o wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PCKiT art. 6 ust 1 pkt c. o wykonywania przez PCKiT zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej PCKiT art. 6 ust 1 pkt e. o wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą art. 6 ust 1 pkt b. o w celu wskazanym w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust 1 pkt a.  Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.  Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań jednostki.  Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające).  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM