Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

STATUT GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU


Uchwała Nr XXXVII/235/2009
Rady   Gminy   Frysztak
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie     STATUTU     GMINNEGO  OŚRODKA  SPORTU  I  REKREACJI  
we  FRYSZTAKU.

Działając na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z póź. zm.) Rada Gminy Frysztak  uchwala:


STATUT
GMINNEGO   OŚRODKA   SPORTU   I   REKREACJI
we  FRYSZTAKU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zwany dalej „GOSiR" działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami),
2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z póż. Zmianami),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz 2603 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),
6) niniejszego STATUTU.

§ 2
1. GOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy i wykonuje zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej, rekreacji, sportu,wypoczynku i turystyki.
2. Kontrolę działalności GOSiR sprawuje Rada Gminy poprzez swoje organy.
3. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem GOSiR sprawuje Wójt Gminy.

§ 3
1. GOSiR nie posiada osobowości prawnej, a zadania określone w STATUCIE wykonuje w imieniu Gminy.
2. GOSiR jest jednostką budżetową i działa w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.
3. GOSiR prowadzi gospodarkę w zakresie zarządzania mieniem powierzonym przez Wójta Gminy Frysztak.

§ 4
GOSiR posługuje się pieczęcią (stemplem) o treści: GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU 38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30. Na pieczęci mogą być podane numery telefonu i faksu oraz NIP i REGON.

§ 5
Siedzibą GOSiR we Frysztaku są obiekty komunalny położone przy ulicy Sportowej 30, stanowiące własność Gminy, przeznaczone do jego funkcjonowania i dla celów wykonywania zadań.

Rozdział II
Cele działania i zadania Ośrodka

§ 6
1. Podstawowym celem działalności GOSiR jest zaspokajanie  zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Frysztak w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
2. Cele te GOSiR realizuje poprzez:
1) inicjowanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb ludności poprzez organizację różnych form aktywności fizycznej, sportu, rekreacji, wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych człowieka,
2) tworzenie odpowiednich warunków technicznych oraz ich wykorzystanie i udostępnianie dla działalności w dziedzinie sportu, rekreacji, kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,
3) organizowanie w ramach działalności statutowej zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych i turystycznych o charakterze masowym. Plan tych imprez podlega zaopiniowaniu przez Gminną Radę Sportu.

§ 7
1. Cele, określone w § 6 GOSiR realizuje w szczególności poprzez:
1) popularyzację walorów rekreacji ruchowej, aktywnego wypoczynku i turystyki,
2) zapewnienie odpowiedniej kadry instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym także dla niepełnosprawnych,
3) popularyzowanie i organizowanie amatorskiego ruchu turystycznego na terenie i dla mieszkańców gminy,
4) utrzymanie w należytym stanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej, tj. kąpielisk, boisk gry, lodowisk, pól biwakowych, ścieżek zdrowia, placów zabaw, urządzeń do uprawiania zajęć rekreacyjnych i sportowych,
5) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
6) dbałość o stan oznakowania szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz ich infrastrukturę,
7) organizowanie, utrzymanie i udostępnianie bazy noclegowej,
8) organizowanie na terenie gminy i GOSiR własnych i zleconych imprez sportowo - rekreacyjnych i zajęć mających charakter masowy i dających możliwość realizowania aktywnego wypoczynku,
9) organizowanie własnych i zleconych imprez turystycznych, kulturalnych, wystawienniczych, szkoleniowych i handlowych
10) organizowanie imprez, których celem jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w tym także niepełnosprawnych,
11) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz szkołami w zakresie organizacji i prowadzenia różnych imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym w tym także dla niepełnosprawnych,
12) udostępnianie bazy sportowej do odbywania zawodów sportowych i rozgrywek, których celem jest osiąganie wyników sportowych,
13) wynajem obiektów i urządzeń w celu pozyskiwania środków na działalność statutową,
14) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działalność statutową,
15) ze szkołami, placówkami kultury, zakładami pracy, klubami sportowymi i stowarzyszeniami,
16) współpracę z miejscowościami partnerskimi w zakresie sportu, turystyki i rekreacji,
17) gromadzenie informacji, które mogą być wykorzystywane w popularyzowaniu walorów turystycznych Gminy oraz wykorzystywanie tych informacji do działań
na zewnątrz Gminy,
18) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego, oraz organizowanie lub udostępnianie pomieszczeń w celu prowadzenia usług rehabilitacyjnych,
19) prowadzenie odpowiedniej reklamy i promocji oferowanych przez GOSiR usług,
20) zapewnienie innych form wypoczynku poprzez organizację imprez rozrywkowych, jak festyny, zabawy taneczne połączone z grami loteryjnymi na zakończenie imprez sportowo – rekreacyjnych w tym także dla niepełnosprawnych,
21) organizację i administrowanie targowiskiem,
22) pobierania opłaty targowej,
23) wykonywanie różnych zadań zleconych będących w gestii administracji samorządowej,
24) wykonywanie innej działalności mającej na celu polepszenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji na terenia gminy oraz poszerzanie oferty sportowo - rekreacyjnej,
25) prowadzenie działalności gastronomicznej na obiektach GOSiR oraz na imprezach o charakterze masowym organizowanych przez GOSiR,
2. GOSiR może prowadzić inną działalność, która nie jest sprzeczna z celami Statutowymi i przepisami prawa.
3. Wykonując swoje zadania GOSiR zobowiązany jest uwzględniać określone zasady bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie działalnością GOSiR.

§ 8
1. Działalnością GOSiR kieruje Dyrektor zwany dalej „dyrektorem", którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora dokonuje Wójt Gminy, który jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora.
2. GOSiR jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje w imieniu GOSiR jego dyrektor.
3. Do podstawowych zadań i obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1) sprawowanie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową oraz dbałość o powierzone mienie w związku z funkcjonowaniem GOSiR i realizacją jego zdań,
2) zapewnienie właściwej eksploatacji obiektów oraz dbałość o ich stan techniczny,
3) bieżące wykonywanie zadań i celów do jakich został powołany GOSiR oraz właściwe organizowanie jego pracy,
4) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie GOSiR,
5) reprezentowanie GOSiR na zewnątrz.
4. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków dyrektora określa Wójt Gminy.
5. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik. Wyznaczenie osoby zastępującej następuje w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

§ 9
1. W GOSiR tworzone są stanowiska pracy stosownie do zakresu wykonywanych zadań.
2. Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje, zmienia i rozwiązuje dyrektor, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w GOSiR.
3. Ilość etatów osobowych GOSiR może być określona corocznie w projekcie budżetu GOSiR na dany rok.
4. Obsada stanowiska głównego księgowego GOSiR wymaga uzgodnienia z Wójtem Gminy.

§ 10
1. Do pracowników GOSiR w zakresie ich praw i obowiązków stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych a w sprawach w niej nieuregulowanych, przepisy Kodeksu Pracy.
2. Zasady wynagradzania pracowników GOSiR z zastrzeżeniem ust. 3 określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku wydania przez pracodawcę regulaminu wynagradzania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kodeksu pracy.

§ 11
Organizację wewnętrzną GOSiR oraz zakres zadań poszczególnych stanowisk pracy określa dyrektor GOSiR w regulaminie organizacyjnym.

§ 12
Rozkład czasu pracy, porządek pracy oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególne dni tygodnia, określa zarządzeniem wewnętrznym dyrektor po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa i majątek  GOSiR

§ 13
1. GOSiR jest jednostką budżetową i pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobierane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu.
2. Dochodami pobieranymi przez GOSiR mogą być w szczególności:
1) wpływy z opłat za świadczenia wszelkiego rodzaju usług,
2) wpływy z opłat za wynajem lub dzierżawę, lub z tytułu innych umów o podobnym charakterze,
3) wpływy z opłaty targowej,
4) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych lub darowizny, 
5) wpływy z tytułu sprzedaży rzeczy lub z opłat pozyskanych w czasie organizowanych imprez rozrywkowych,
6) inne dochody uzyskane w toku działalności statutowej.
3. GOSiR prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
4. Podstawą gospodarki finansowej GOSiR jest plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym". Plan ten przedkładany jest przed zatwierdzeniem do zaopiniowania przez Gminną Radę Sportu.
5. GOSiR kieruje się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych, lecz w sposób zapewniający realizację określonych dla niego zadań.
6. Przy wydatkowaniu środków na dostawy, usługi lub roboty budowlane GOSiR kieruje się zasadami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych.

§ 14
1. Gmina stwarza i zapewnia warunki do prowadzenia działalności statutowej GOSiR, w szczególności poprzez wydzielenie odpowiednich terenów i obiektów z własnego majątku komunalnego.
2. GOSiR przysługuje prawo korzystania z nieruchomości, o których mowa w ust. 1 w ramach zwykłego zarządu. Zasady korzystania z nieruchomości oddanych w zwykły zarząd określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3. Przy gospodarowaniu mieniem oddanym w zarząd, GOSiR kieruje się zasadą gospodarności i zgodności z prawem.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 15
1. Zmiana STATUTU następuje w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
2. W przypadkach uzasadnionych dyrektor GOSiR może wystąpić z wnioskiem o zmianę jego postanowień.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 dyrektor składa do Wójta Gminy.

§ 16
W sprawach spornych, wykładni postanowień niniejszego STATUTU dokonuje Wójt Gminy.

§ 17
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi GOSiR we Frysztaku.

§ 18
Traci moc uchwała Nr XVII/140/2000 Rady Gminy we Frysztaku z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji

§ 19
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rada Gminy Frysztak

-----------------------------

Publikacja:
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM